Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 16 May 2019Title: Kennisgewing wat besware teen die Aanvullende Waardasielys 2018/19 aanvraStatus: KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN DIE AANVULLENDE WAARDASIELYS AANVRA Kennis geskied hiermee kragtens die bepalings van Artikel 49 (1)(a)(i) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Eiendomsbelasting, 6 van 2004 (hierna verwys as die “Wet”) dat die Aanvullende Waardasielys vir die 2018/19 finansiële jaar ter insae lê vir openbare inspeksie by die onderskeie munisipale kantore en biblioteke binne die munisipale grense asook die webtuiste www.capeagulhas.gov.za vanaf 27 Mei 2019 tot 28 Junie 2019. KENNISGEWING geskied voorts dat enige eienaar van vaste eiendom of enige ander persoon kragtens die bepalings van Artikel 49(1)(a)(ii) van vermelde Wet, saamgelees met Artikel 78(2), ’n beswaar binne bovermelde tydperk kan indien by die Munisipale Bestuurder ten opsigte van enige aangeleentheid of uitsluitsel rakende die eiendomswaardasielys. Aandag word spesifiek gevestig op die bepalings van Artikel 50(2) van die Wet wat bepaal dat ’n beswaar na ’n spesifieke eiendom moet verwys en nie teen die waardasielys as sulks nie. Die voorgeskrewe beswaarvorms is beskikbaar by die kantore op Bredasdorp, Struisbaai en Napier asook op die webwerf. Die voltooide vorms moet terugbesorg word aan Me Carmen Leonard, Kaap Agulhas Munisipaliteit, Posbus 51, Bredasdorp, 7280. Navrae kan gerig word aan me Nelita Viljoen, Janet Teixeira en Lena de Jager by 028 425 5500. D O’NEILL (GMB) MUNISIPALE BESTUURDER POSBUS 51 BREDASDORP 7280
Published: 16 May 2019Title: Notice calling for inspection of Supplementary Valuation Roll 2018-19Status: NOTICE CALLING FOR INSPECTION OF SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL Notice is hereby given in terms of Section 49(1)(a)(i) of the Local Government: Municipal Property Rates Act, 6 of 2004 that the Supplementary Valuation Roll for the 2018/19 financial year lies open for public inspection at the various municipal offices and libraries within the municipal boundaries and municipal website www.capeagulhas.gov.za from 27 May 2019 to 28 June 2019. NOTICE is further given in terms of Section 49(1)(a)(ii) of the Act, read with Section 78(2), that any owner of property or other person who so desires, may lodge an objection with the Municipal Manager in respect of any matter reflected in, or omitted from the valuation roll within the above mentioned period. Attention is specifically drawn to the fact that in terms of Section 50(2) of the Act, an objection must be in relation to a specific property and not against the valuation roll as such. The form for the lodging of an objection is obtainable from our offices in Bredasdorp, Struisbaai en Napier and also on the website. The completed form must be returned to me Carmen Leonard, Cape Agulhas Municipality, P O Box 51, Bredasdorp, 7280. For enquiries please contact Ms Nelita Viljoen, Janet Teixeira and Lena de Jager at 028 425 5500. D O’NEILL (AMM) MUNICIPAL MANAGER P O BOX 51 BREDASDORP 7280
Published: 14 May 2019Title: Notice: Notice: Draft By-Law for the keeping and impoundment of animalsStatus: DRAFT BY-LAW FOR THE KEEPING AND IMPOUNDMENT OF ANIMALS Notice is hereby given in terms of Section 160(4)(b) of the Constitution read together with Section 12(3)(b) of the Local Government: Municipal System Act, 2000 (Act 32 of 2000) that the draft by-law for the keeping and impoundment of animals is available for public comment. The draft by-law aims to provide for the care, control and management of animals and the procedures, methods and practices to regulate the impoundment of stray or dangerous animals or animals that constitutes a nuisance. The draft by-law is available on the Municipal Website www.capeagulhas.gov.za. Representations and comments on the draft by-law must be lodged in writing with the undersigned at the address stated on this advertisement by no later than TUESDAY 18 JUNE 2019. Enquiries can be directed to the Manager Protection Services, Ms M Saptou at Tel 028 4255601 (MyllisonS@capeagulhas.gov.za). Persons who cannot read or write, may also contact the aforementioned person during normal office hours for assistance. D O’NEILL MUNICIPAL MANAGER P O BOX 51 BREDASDORP 7280 Email: info@capeagulhas.gov.za 9 May 2019 KONSEP VERORDENING VIR DIE AANHOU EN SKUT VAN DIERE KENNISGEWING geskied hiermee kragtens die bepalings van Artikel 160(4)(b) van die Grondwet saamgelees met Artikel 12(3)(b) van die Munisipale Stelselswet (Wet 32 van 2000) dat die konsep verordening vir die aanhou en skut van diere beskikbaar is vir publieke insette Die konsep verordening maak voorsiening vir die sorg, beheer en bestuur van diere sowel as die prosedures metodes en praktyke vir die skut van rondloop en gevaarlik diere, of diere wat ‘n oorlas is. Die konsep verordening is beskikbaar op die Munisipaliteit se webwerf (www.capeagulhas.gov.za). Besware en kommentaar op die konsep verordening moet skriftelik by die ondergetekende ingedien word by die adres soos gemeld op die advertensie teen nie later as DINSDAG 18 JUNIE 2019. Navrae kan gerig word aan die Bestuurder Beskermingsdienste Me M Saptou by Tel 028 4255601 (MyllisonS@capeagulhas.gov.za). Persone wat nie kan lees of skryf nie, kan ook vir bovermelde persoon kontak gedurende gewone kantoorure vir bystand. D O’NEILL MUNISIPALE BESTUURDER POSBUS 51 BREDASDORP 7280 Email: info@capeagulhas.gov.za 9 Mei 2019
3
Home 3Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

A-Z Index

Councillor Zukiswa Tonisi 10 Werkers Geleenthede/ 10 Workers Work Opportunities (AREA F) HOUSING PROJECT 1X Worker: Street & Stormwater: IS367 About us ACCOUNTANT: BUDGET & TREASURY OFFICE: FD111 / REKENMEESTER: BEGROTINGS & TESTOURIE DIENSTE: FD111 Administration Alderlady Eve Marthinus Alderman Dirk Jantjies Animal Control APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF AUDIT COMMITTEE MEMBER AUDIT COMMITTEE MEMBER Budget & IDP Imbizo's - 12-20 April 2016 By-laws Cape Agulhas Municipality Cape Agulhas Municipality - Bursary Careers Caretaker sport grounds & graveyard GD646 / Opsigter sport gronde en begrafplaas GD646 CETA bursaries 2016 / SETA beurse 2016 Communication Officer / Kommunikasie Beampte: MB006 Community Services Contact us Council Meeting / Raadsvergadering Councillor Danny Europa Councillor Derick Burger Councillor Evelyn Sauls Councillor Marjorie October Councillor Raymond Baker Councillor Zoon Jacobs CRDP Officer CRDP Officer / Beampte Current Opportunities Director Management Services Director: Infrastructure Services Director: Management Services Documents Documents available for public scrutiny:Draft Budget (2019/20, 2020/21 And 2021/22), Second Review of the Integrated Development Plan (IDP) (2019/20) and Amendment of the Spatial Development Framework (SDF) Electrical Services Electrical Services General Assistant IS 163 Struisbaai Eskom’s winter contingency plan for load shedding Events Executive Mayor EXECUTIVE SUPPORT OFFICER (FIXED TERM CONTRACT: COUPLED TO THE TERM OF THE EXECUTIVE MAYOR) FAQs Financial Internship Financial Internship (2 years contract) Financial Internship / Finansiële Internskap Financial Services Fixed Term Contract: Administration Clerk Human Settlements Housing Housing Meeting in Struisbaai, 06 September 2018 IDP, SDF and BUDGET Imbizo’s IDP, SDF and BUDGET Imbizo’s Ward 3 Bredasdorp, 23 May 2019 Internal: LED Senior Rural Development Officer SED302 Investing in our Municipality Investor Relations Kaap Agulhas Munisipaliteit - Beurs KAM Beurse 2016 / CAM Bursaries 2016 Law Enforcement Leader Worker Parks LEADER WORKER: PARKS:/ LEIER WERKER: PARKE Leadership Libraries LIBRARY ASSISTANT: KLIPDALE (3 YEAR FIXED TERM) Manager: Socio-economic Development Services Manager: Water and Sewerage Services Mayoral Committee Mayoral Golf Day Mechanic Media Alert Municipal Elections Municipal Manager Municipal Organogram Municipality Councillors Municipality Departments Municipality Structure News Newsflash / Nuusbrief - 21 April 2016 Notice of a meeting: Municipal Planning Tribunal Notice of Council Meeting / Kennisgewing van Raadsvergadering Office of the Mayor: Executive Support Officer: Bredasdorp OFFICER: BUDGET & TREASURY OFFICE: FD121 / BEAMPTE: BEGROTINGS & TESTOURIE DIENSTE: FD121 PERSONAL ASSISTANT: DIRECTOR COMMUNITY SERVICES Personal Assistant: Director Community Services / Persoonlike Assistent: Direkteur Gemeenskapsdienste Plaaswerkers / Farm workers Imbizo Portfolio Committee Positions for members of valuation appeal board Privacy Policy Procurement Procurement Protection Services Refuse removal Resorts SASSA Meeting: New Payment Method SEASONAL WORK RESORTS, EPWP WORKERS, STRUISBAAI, L’AGULHAS, WAENHUISKRANS SEASONAL WORK RESORTS, EPWP: ADMINISTRATION & RECEPTION WORKER, STRUISBAAI, WAENHUISKRANS SENIOR LAW ENFORCEMENT ANIMAL CONTROL OFFICER: GD476 SENIOR SUPERINTENDENT: LICENCE GD441 / SENIOR SUPERINTENDENT: LISENSIES GD441 Service Level Agreement Services Snr Project Technician PMU - Civil (IS201) 3 Year Fixed Term Contract Speaker Streets and Stormwater Superintendent Electrical / Elektries ETID183 - Bredasdorp SUPERINTENDENT ELECTRICAL ETID183 Tenders / Quotations Available Tenders Awarded Tenders Received Terms of use Thusong Centres Tip of Africa Street Market in celebration of a new era Town Planning and Building Control Town Planning Applications Traffic Department Trekker Bestuurder / Tractor Driver - Struisbaai Vacancy: EPWP Workers Vacancy: Mosaic Mural Project VACANCY: SENIOR TOURISM DEVELOPMENT OFFICER: SED105 VACANCY: TOURISM AIDE: SED106 VASTE AFVAL BESTUUR - EPWP WERKERS Ward 4 - Bredasdorp, Imbizo: IDP, SDF and Budget Ward 4 - Protem, Imbizo: IDP, SDF and Budget Water and Sanitation Water and Sewerage Services Worker: IS696, Struisbaai Worker (X2): Solid Waste: IS484; IS485 Struisbaai WORKER (X4): SOLID WASTE: IS472; IS474; IS463; IS465 WORKER: IS645 WORKER: PARKS / WERKER: PARKE WORKER: RESORTS (WAENHUISKRANS) GD660 / WERKER: OORDE (WAENHUISKRANS) GD660 Worker: Streets and Stormwater