Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 19 May 2020Title: VIRTUAL MEETING of the MUNICIPAL PLANNING TRIBUNAL / VIRTUELE VERGADERING van die MUNISIPALE BEPLANNINGSTRIBUNAALStatus: CAPE AGULHAS MUNICIPALITY / KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT Notice is hereby given that a VIRTUAL MEETING of the MUNICIPAL PLANNING TRIBUNAL of the CAPE AGULHAS MUNICIPALITY will take place on 2 June 2020 at 12:00. In terms Section 4.1 of the Rules of Procedure for Meetings of the Cape Agulhas Municipal Planning Tribunal, the meeting will be closed due to the National State of Disaster and Lockdown Regulations which prohibit gatherings. Interested and affected parties can obtain a recording of the meeting should they so require. Kennis geskied hiermee dat ‘n VIRTUELE VERGADERING van die MUNISIPALE BEPLANNINGSTRIBUNAAL van die Kaap Agulhas Munisipaliteit op DINSDAG 2 JUNIE 2020 om 12:00 gehou sal word. In terme van Artikel 4.1 van die Reëls en Prosedure vir vergaderings van die Kaap Agulhas Munisipale Beplanningstribunaal Regulasies, en weens die Nasionale Ramptoestand en Inperkings Regulasies wat byeenkomste verbied, sal dit ‘n geslote vergadering wees. Belangstellende en geaffekteerde partye kan, in so versoek, ‘n opname van die vergadering verkry. DGI O’NEILL MUNICIPAL MANAGER Cape Agulhas Municipality PO Box 51 Bredasdorp 7280
Published: 19 May 2020Title: Virtuele raadsvergadering / Virtual council meetingStatus: KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT / CAPE AGULHAS MUNICIPALITY Kennis geskied hiermee in terme van Artikel 19 van die Plaaslike Regering: Munisipale Stelselswet, 32 van 2000, en Goewermentskennisgewing, Nr. 510 van 07 Mei 2020, van ‘n virtuele raadsvergadering wat gaan plaasvind op 29 Mei 2020, om 10:00, waar die 2020/21 begroting en die GOP oorweeg sal word. Notice is hereby given in terms of Section 19 of the Local Government: Municipal Systems Act, 32 of 2000, as well as Government Notice No 510 of 07 May 2020, that a virtual council meeting will be held on 29 May 2020, at 10:00, to consider the 2020/21 annual budget as well as the IDP. DGI O’NEILL MUNISIPALE BESTUURDER / MUNICIPAL MANAGER POSBUS / P O BOX 51 BREDASDORP 7280
2
Home 2Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Snr Project Technician PMU - Civil (IS201) 3 Year Fixed Term Contract

Closing Date: 15 March 2019
Salary: TCOE Package – R406 396.52

Snr Project Technician PMU - Civil (IS201) 3 Year Fixed Term Contract

Requirements:

 • National Diploma in Civil Engineering or equivalent NQF Level 5 - B Degree advantageous
 • Computer Literacy
 • Code B Driver’s Licence
 • 3-4 Years relevant experience

Functions:

 • MIG Administration
 • Assessing outcomes contained in reports & studies reflecting community needs
 • Check GIS based backlogs study & key developmental needs in the IDP
 • Make reports of assessment available & identify specific projects within MIG & EPWP framework
 • Prepare preliminary design proposals applying CAD to geographically represent proposed interventions
 • Seek information & compile schedules, bills of quantities, tender documentation & advertisement notices.
 • Co-ordinates and controls tasks associated with implementation of procedures, monitoring contractors/teams to comply with standards and specifications re maintenance work & projects & personnel.
 • Perform specific administrative tasks

Special conditions

 • Required to work in all weather conditions.
 • Required to work after hours during emergencies and planned overtime.

Remuneration:

TCOE  Package – R406 396.52

Job enquiries: Mr AA Jacobs

Tel: 028 425 5500

Snr Projek Tegnikus PMU – Siviel (IS201) 3 Jaar Vaste Termyn Kontrak

Vereistes:

 • Nasionale Diploma in Siviele Ingenieurswese of gelykstaande NQF Vlak 5 – B Graad voordelig
 • Rekenaargeletterdheid
 • Kode B Bestuurslisensie
 • 3-4 Jaar toepaslike ondervinding

Funksies:

 • MIG administrasie
 • Assesseer uitkomste vanuit verslae & studies wat gemeenskapsbehoef-tes reflekteer
 • Bestudeer GIS gebasseerde studies & sleutel ontwikkelingsbehoeftes in die GOP
 • Verslagdoening van bestaande assesserings & identifiseer spesifieke projekte binne MIG & EPWP raamwerke
 • Berei voorlopige ontwerpvoorstelle met CAD om voorgestelde intervensies geografies te toon
 • Bekom informasie & saamstel van skedules, hoeveelheidslyste, tender dokumentasie & advertensie kennisgewings
 • Koördineer en beheer take wat verband hou met implementering van prosedures, monitering van kontrak-teurs/spanne vir kwaliteitsbeheer rakende onderhoudswerk, projekte en personeel
 • Verrig spesifieke administratiewe funksies

Spesiale voorwaardes:

 • Bereidwillig wees om in alle weers-omstandighede te werk.
 • Bereidwillig wees om oortyd te werk.

Vergoeding:

TCOE pakket - R406 396.52

Pos navrae: Mnr AA Jacobs

Tel: 028 425 5500

 

Snr Project Technician PMU - Civil (IS201) 3 Year Fixed Term Contract (582.8KB) Application Form (169.76KB) Last published 18 March 2019