Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 29 May 2018Title: Phase 3 - Water Restrictions / Fase 3 - WaterbeperkingsStatus: CAPE AGULHAS MUNICIPALITY PHASE 3 - WATER RESTRICTIONS Notice is hereby given that in terms of Water By-Laws of 3 October 2005, Section 46, the Municipal Manager imposes the following water restrictions in Cape Agulhas Municipal Area from 9 February 2018 until further notice due to low rainfall and limited water sources. The current dam levels, supplying water to Cape Agulhas Municipality are nearing the 30% level. The following water restrictions are imposed: The new water restrictions are 20kl per household and 50kl per business per month. Any household or business exceeding the restriction will be liable to pay the approved higher tariffs applicable to their usage. Consumers are requested to manage their water usage within the restrictions. Please note: House owners and tenants are advised to read water meters daily to identify leakages speedily and to manage water usage effectively. For enquiries or if assistance is needed, please contact your local municipal offices. Water is a shared resource. Don’t use more than your share. Save water. Queries can be directed to Mr. Deon Wasserman at Tel: 028 425 5500 or email DeonW@capeagulhas.gov.za KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT FASE 3 - WATERBEPERKINGS Kennis geskied hiermee dat in terme van die Water Verordening Artikel 46 van 3 Oktober 2005, die Munisipale Bestuurder waterbeperkings instel vir die hele Kaap Agulhas munisipale area vanaf 9 Februarie 2018 tot verdere kennisgewing weens lae reënval en beperkte watervoorraad. Die huidige damvlakke van die damme wat water aan Kaap Agulhas Munisipaliteit voorsien, is naby die 30% vlak. Die volgende beperkings word ingestel: Die nuwe waterbeperkings is 20kl per huishouding en 50kl per besigheid per maand. Enige huishouding of besigheid wat die beperking oorskry, sal aanspreeklik wees vir die betaling van die goedgekeurde hoër tariewe wat op hulle gebruik van toepassing is. Verbruikers word versoek om hulle water gebruik te bestuur binne die beperking. Neem kennis: Dit is raadsaam vir elke inwoner om sy/haar watermeter daagliks te lees om sodoende moontlike lekkasies spoedig te identifiseer en om waterverbruik effektief te bestuur. Vir navrae en indien hulp benodig word kontak die plaaslike munisipale kantore. Water is ’n gedeelde hulpbron. Moenie meer as jou deel gebruik nie. Bespaar water. Navrae kan gerig word aan Mnr. Deon Wasserman by Tel: 028 425 5500 of e-pos DeonW@capeagulhas.gov.za
Published: 29 May 2018Title: Phase 3 - Water Restrictions / Fase 3 - WaterbeperkingsStatus: CAPE AGULHAS MUNICIPALITY PHASE 3 - WATER RESTRICTIONS Notice is hereby given that in terms of Water By-Laws of 3 October 2005, Section 46, the Municipal Manager imposes the following water restrictions in Cape Agulhas Municipal Area from 9 February 2018 until further notice due to low rainfall and limited water sources. The current dam levels, supplying water to Cape Agulhas Municipality are nearing the 30% level. The following water restrictions are imposed: The new water restrictions are 20kl per household and 50kl per business per month. Any household or business exceeding the restriction will be liable to pay the approved higher tariffs applicable to their usage. Consumers are requested to manage their water usage within the restrictions. Please note: House owners and tenants are advised to read water meters daily to identify leakages speedily and to manage water usage effectively. For enquiries or if assistance is needed, please contact your local municipal offices. Water is a shared resource. Don’t use more than your share. Save water. Queries can be directed to Mr. Deon Wasserman at Tel: 028 425 5500 or email DeonW@capeagulhas.gov.za KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT FASE 3 - WATERBEPERKINGS Kennis geskied hiermee dat in terme van die Water Verordening Artikel 46 van 3 Oktober 2005, die Munisipale Bestuurder waterbeperkings instel vir die hele Kaap Agulhas munisipale area vanaf 9 Februarie 2018 tot verdere kennisgewing weens lae reënval en beperkte watervoorraad. Die huidige damvlakke van die damme wat water aan Kaap Agulhas Munisipaliteit voorsien, is naby die 30% vlak. Die volgende beperkings word ingestel: Die nuwe waterbeperkings is 20kl per huishouding en 50kl per besigheid per maand. Enige huishouding of besigheid wat die beperking oorskry, sal aanspreeklik wees vir die betaling van die goedgekeurde hoër tariewe wat op hulle gebruik van toepassing is. Verbruikers word versoek om hulle water gebruik te bestuur binne die beperking. Neem kennis: Dit is raadsaam vir elke inwoner om sy/haar watermeter daagliks te lees om sodoende moontlike lekkasies spoedig te identifiseer en om waterverbruik effektief te bestuur. Vir navrae en indien hulp benodig word kontak die plaaslike munisipale kantore. Water is ’n gedeelde hulpbron. Moenie meer as jou deel gebruik nie. Bespaar water. Navrae kan gerig word aan Mnr. Deon Wasserman by Tel: 028 425 5500 of e-pos DeonW@capeagulhas.gov.za
2
Home 2Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

SENIOR SUPERINTENDENT: LICENCE GD441 / SENIOR SUPERINTENDENT: LISENSIES GD441

Closing Date: 04 May 2017
Salary: T13 (R272 544.76-R353 772.20) p.a

Duties:

 • Control of vehicle licensing administration
 • Manage of licensing section personnel
 • Give guidance on traffic signs and road markings
 • Responsible to manage the eNaTIS Booking Systems
 • Implementation of traffic laws and regulations
 • Inspects all municipal vehicles from time to time in order to establish roadworthiness
 • Substitute for Testing: K53 and Examiner of vehicles when needed

     Requirements

 • Grade 12 National Diploma/ Relevant National Diploma for Traffic Officers
 • Grade A Examiner of Vehicles
 • Grade A K53 Examiner of Driver’s Licences
 • 5-7 years relevant experience
 • Excellent written and verbal communication skills in at least two of the three official languages of the Western Cape: Afrikaans, English and Xhosa
 • Valid Code EC (PrDP) & Code A Driver’s Licence
 • Computer literate
 • Conflict management and good interpersonal skills

     Recommendations:

 • SANS 0216 certificate
 • Experience in Local Authority Environment
 • Willingness to work overtime
 • No criminal record

     Remuneration:

     T13 (R272 544.76-R353 772.20) p.a

 

Funksies:

 • Beheer van voertuig lisensiëring administrasie
 • Bestuur van personeel in lisensiëring afdeling
 • Gee advies oor padverkeerstekens en padmerke
 • Verantwoordelik vir die bestuur van eNaVIS afspraak sisteem
 • Implementering van verkeerswetgewing en regulasies
 • Inspektering van alle munisipale voertuie van tyd tot tyd vir padvaardigheid
 • Aflos by Toetse vir K53 en Ondersoek van voertuie wanneer nodig

Vereistes:

 • Graad 12 Nasionale Diploma/ Toepaslike Nasionale Diploma vir Verkeersbeamptes
 • Graad A Ondersoeker van Voertuie
 • Graad A K53 Ondersoeker van Bestuurderslisensies
 • 5-7 Jaar toepaslike ondervinding
 • Uitstekende kommunikasievaardighede, skriftelik sowel as mondeling in ten minste twee van die volgende drie amptelike tale van die Wes-Kaap: Afrikaans, Engels en Xhosa
 • Geldige Kode EC (Pr DP) en Kode A Bestuurderslisensies
 • Rekenaarvaardig
 • Konflik hantering en goeie mense verhoudinge

Aanbeveling

 • SANS 0216 Sertifikaat
 • Ervaring in Plaaslike Owerheidsomgewing
 • Bereidwilligheid om oortyd te werk
 • Geen kriminele rekord

Vergoeding:

T13 (R272 544.76-R353 772.20) p.j

CLOSING DATE / SLUITINGS DATUM: 4 MAY / MEI 2017

SENIOR SUPERINTENDENT: LICENCE GD441 / SENIOR SUPERINTENDENT: LISENSIES GD441 (417.67KB) Last published 15 June 2018