Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Positions for members of valuation appeal board

Closing Date: 09 October 2017
Salary: Remuneration will be made as determined annually by the Minister of Finance in the National Treasury Regulations

POSITIONS FOR MEMBERS OF VALUATION APPEAL BOARD

 

In terms of Section 56 of the Local Government: Municipal Property Rates Act 6 of 2004, applications are hereby awaited from suitable qualified persons to be appointed by the Western Cape, MEC for Local Government to serve as members of the valuation appeal board for Cape Agulhas Municipality.

 

COMPOSITION OF THE VALUATION APPEAL BOARD

 

The Valuation Appeal Board consists of a chairperson and four members.

 

REQUIREMENTS (Section 58)

 

Chairperson:                        Must be a person with legal qualifications and sufficient experience in the administration of justice;

Other Members:                   Must be persons with sufficient knowledge of or experience in the valuation of property of which at least one must be a professional valuer registered in terms of the Property Valuers Profession Act, 2000 (Act No. 47 of 2000)

 

FUNCTIONS OF THE VALUATION APPEAL BOARD

 

As determent in Sections 52 and 57 of the Local Government: Municipal Property Rates Act 6 of 2004.

 

REMUNERATION

 

Remuneration will be made as determined annually by the Minister of Finance in the National Treasury Regulations: Commissions and Committees of Enquiry: Remuneration Tariffs of Non-Official Members. Travel allowance will be based on national tariffs of the Department of Transport.

 

DISQUALIFICATIONS

 

As determent in Section 59(1) of the Local Government: Municipal Property Rates Act 6 of 2004.

 

Eligible persons who wish to be considered for appointment to serve as a member of the Valuation Appeal Board are invited to submit a written application that clearly indicates the position applied for. The application must contain an abridged CV detailing the applicant’s knowledge, experience and suitability for the position, certified copies of the applicant’s qualifications and/or registration. An applicant must also certify that he/she, in terms of section 59 of the Local Government: Municipal Property Rates Act 6 of 2004 is fit to be considered as a candidate.

 

Closing date for applications:       9 October 2017

 

Enquiries may be directed to Mr Moelich at (028) 425-5500 during office hours or on mariusm@capeagulhas.gov.za.  Applications, clearly marked “Valuation Appeal Board” must be forwarded to the Municipal Manager (for attention Mr Moelich) or emailed to mariusm@capeagulhas.gov.za on or before the closing date.

 

 

AANSTELLING VAN LEDE OP WAARDASIE APPèLRAAD

 

Ingevolge die bepalings van Artikel 56 van die Plaaslike Regering:  Wet op Munisipale Eiendomsbelasting, Wet 6 van 2004, word aansoeke hiermee ingewag van geskikte persone wie daarin belangstel om deur die Wes-Kaapse Minister vir Plaaslike Regering aangestel te word om op die waardasie appèlraad vir Kaap Agulhas Munisipaliteit te dien.

 

SAMESTELLING VAN DIE WAARDASIE APPèLRAAD

 

Die waardasie appèlraad bestaan uit ‘n voorsitter en vier lede.

 

VEREISTES ( Artikel 58)

 

Voorsitter:                              Moet oor regskwalifikasies sowel as voldoende ondervinding van die toepassing van die reg beskik;

Lede:                                      Moet oor voldoende kennis en/of ondervinding van die waardasie van eiendom beskik en ten minste een van die lede moet as ‘n professionele waardeerder geregistreer wees ingevolge die Wet op Eiendom Waardeerdersprofessie, Wet 47 van 2000.

 

FUNKSIES VAN DIE WAARDASIE APPèLRAAD

 

Soos bepaal in Artikels 52 en 57 van die Plaaslike Regering: Wet op Plaaslike Eiendomsbelasting, Wet 6 van 2004.

 

VERGOEDING

 

Vergoeding is betaalbaar ooreenkomstig tariewe jaarliks bepaal deur die Minister van Finansies in die Nasionale Tesourie Regulasies:  Kommissies en Komitees van Ondersoek:  Vergoedingstariewe van Nie-amptelike Lede.  Reistoelaes sal gebaseer word op nasionale tariewe van die Departement van Vervoer.  

 

DISKWALIFIKASIE

 

Soos bepaal in Artikel 59(1) van die Plaaslike Regering:  Wet op Munisipale Eiendomsbelasting, Wet 6 van 2004.

 

Geskikte persone wie daarin belangstel om vir aanstelling as lid van die waardasie appèlraad oorweeg te word, moet ‘n geskrewe aansoek, waarin duidelik vermeld word vir watter posisie aansoek gedoen word, indien.   Die aansoek moet ‘n verkorte CV met inligting van die applikant se kennis, ondervinding en geskiktheid vir die posisie, gesertifiseerde afskrifte van die applikant se kwalifikasies en/of registrasie bevat.   ‘n Kandidaat moet ook ingevolge Artikel 59 van die Plaaslike Regering: Wet op Munisipale Eiendomsbelasting, Wet 6 van 2004, sertifiseer dat hy/sy geskik is om as kandidaat oorweeg te word.

 

SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE:            9 Oktober  2017

 

Navrae kan gedurende kantoor-ure gerig word aan Mnr Moelich by (028) 425-5500 of by mariusm@capeagulhas.gov.za.   Aansoeke, duidelik gemerk  “Waardasie Appèlraad” moet gerig word aan die Munisipale Bestuurder (vir aandag Mnr Moelich) of per epos gestuur word aan mariusm@capeagulhas.gov.za  voor of op die sluitingsdatum.

Positions for members of valuation appeal board (81.05KB) Last published 15 June 2018