Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

DIVISIONAL HEAD: HR MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT

Closing Date: 02 February 2020
Salary: R 589 090.44 - R 764 695.92 p.a

(270.54KB) Last published 17 January 2020

Water Quality

Notice

Cape Agulhas Municipality hereby notifies the public of the water quality in all towns within our municipal area.

The chemical and microbiological tests were done by an independent accredited laboratory on 30 September 2019. The SANS 241 standard is also included for reference. The results clearly states that the water quality adheres to the prescribed.

 

Kennisgewing

Kaap Agulhas Munisipaliteit stel hiermee die publiek in kennis van die waterkwaliteite in alle dorpe binne ons munisipale area.

SCM Notices

Draft Annual Report 2018 /19

CAPE AGULHAS MUNICIPALITY

DRAFT ANNUAL REPORT 2018/19

 

Notice is hereby given in terms of Section 21A of the Local Government Municipal Systems Act, Act 32 of 2000, read together with Section 127(5) of the Local Government Municipal Finance Management Act, Act 56 of 2003 that the Cape Agulhas Municipality Draft Annual Report for the 2018/19 Financial Year is available for public comment.

 

The Draft Annual Report is available to the public during office hours at the following offices and places:

Financial Internship (2 Year Contract)

Closing Date: 17 December 2019
Salary: R96 000 - R120 000 p/a

Financial Intership (2) 

(2 Year Contract)

REQUIREMENTS:
• Equivalent diploma, in Financial Management
• Financial Accounting I,II,II; Auditing I; Mercantile Law I; Economics I and Business Economics I; Business Management I; Local Governance I
• Fairly good written and verbal communication skills
• Computer Literacy with practical experience
• Valid code B driver’s licence
• Literate in at least two of the three official languages of the Western Cape

FUNCTIONS:
• General financial Management, with reference to the Financial Management Act 56 of 2003 as well as other legislation to the municipality
• Expenditure management and related activities
• Income and Cash Management and related activities
• Supply chain management and related activities
• Budget management and related activities
• Financial accounting (processing of transactions)
• Internal controls, auditing and risk management activities
• Compilation of the annual Financial Statements
• Diverse functions and responsibilities within the municipal sphere.

REMUNERATION: R96 000 – R120 000 per annum

ENQUIRIES: Mr Hannes van Biljon / Shaun Stanley at 028 425 5500

 

Finansiële Internskap (2)

(2 Jaar Kontrak)

VEREISTES:
• Gelykwaardige diploma, in Finansiële rekeningkunde / finansies
• Finansiële rekeningkunde I,II,II; Ouditkunde I; HandelsregI; Ekonomie I en bedryfsekonomie I; BesigheidsbestuurI; Plaaslike Regeringbestuur I
• Redelik goeie geskrewe en verbale kommunikasievaardighede
• Rekenaargeletterdheid met praktiese ervaring
• Geldige kode B bestuurslisensie
• Literêr in ten minste twee van die drie amptelike tale van die Wes-Kaap

FUNKSIES:
• Algemene finansiële bestuur, met verwysing na die Munisipale Bestuurswet 56 van 2003 sowel as ander wetgewing van toepassing op die munisipaliteit.
• Uitgawes bestuur en verwante aktiwiteite
• Inkomste en kontant bestuur en verwante aktiwiteite
• Voorsiening kanaal bestuur en verwante aktiwiteite
• Begroting bestuur en verwante aktiwiteite
• Finansiële rekeningkunde (te boek stel van transaksies)
• Interne kontrole ouditering en risikobestuur
• Blootstelling aan die opstel van jaarlikse Finansiële state
• Diverse funksies en verantwoordelikhede binne die munisipale bestel

VERGOEDING: R96 000 – R120 000 per jaar

NAVRAE: Mnr Hannes van Biljon / Shaun Stanley  by 028 42 555 00

CLOSING DATE / SLUITINGSDATUM: 17 December 2019

 

 

 

 

Financial Internship (194.15KB) CAM Application Form (169.76KB) Last published 17 January 2020

Water

Water Purification

Water Purification

Water Purification

Small Tool Operator: IS625 - Napier

Closing Date: 22 November 2019
Salary: T4 (R99 980.64 – R120 255.60) p.a

Klein Gereedskap Operateur: Infrastruktuurdienste: IS625 - Napier

Vereistes:

 • Graad 10
 • 1 Jaar toepaslike ondervinding
 • Kode 8 Bestuurslisensie
 • Fisies gesond en sterk.

Funksies:

 • Pligte ingevolge onderhoud/diens-lewering van water- & rioolnetwerk, pompstasies & boorgate
 • Nuwe water- & rioolaansluitings
 • Oopmaak van rioolverstoppings
 • Hantering van verskeie klein gereedskap & toerusting
 • Voldoen aan alle veiligheidsregulasies
 • Skoonmaak en onderhoud van gereedskap & toerusting
 • Verrig bystanddiens

Spesiale voorwaardes:

 • Bereidwillig wees om in alle weers-omstandighede te werk.
 • Bereidwillig wees om oortyd te werk.
 • Bereid wees om nou/klein areas te betree, bv. mangate, inlate, kasduikers

Pos navrae:

Mnr AA Jacobs - Tel: 028 425 5500

Small Tool Operator: Infrastructure Services: IS625 - Napier

Remuneration: T4

(R99 980.64 – R120 255.60) p.a

Requirements:

 • Grade 10
 • 1 Year relevant experience
 • Code 8 Driver’s Licence
 • Physically fit and able bodied

Functions:

 • Duties associated with maintenance/service delivery of water & sewerage distribution, pump stations & boreholes
 • New water & sewer connections
 • Sewer blockage removals
 • Operating of various small tools & equipment
 • Adhere to all safety regulations
 • Cleaning and maintenance of tools & equipment
 • Stand-by duty

Special conditions

 • Required to work in all weather conditions.
 • Required to work after hours.
 • Prepared to enter confined areas, i.e. manholes, inlets, culverts

Job enquiries:

Mr AA Jacobs - Tel: 028 425 5500

SLUITINGS DATUM: / CLOSING DATE: 22 November 2019

Aansoekvorms van Kaap Agulhas Munisipaliteit is 'n vereiste vir die oorweging van 'n aansoek. Hierdie vorms, tesame met ‘n volledige CV, kan ingehandig word by Mej Lurenda Visagie/ Me Nomakwezi Jende van die Menslike Hulpbronne Afdeling, telefoonnommer 028-425 5500. Slegs volledig voltooide aansoekvorms met gesertifiseerde afskrifte van kwalifikasies, sertifikate, rybewys en identiteitsdokumente sal oorweeg word.

Aansoeke wat na die sluitingsdatum ontvang word sal nie oorweeg word nie. Kandidate wat nie gekontak is teen 28 Februarie 2020 moet hul aansoeke as onsuksesvol beskou. Geen aansoekvorms, CV's en / of kwalifikasies kan teruggeëis word van die munisipaliteit nie. Die Raad behou die reg voor om nie ‘n aanstelling te maak nie.

Application forms of Cape Agulhas Municipality are a prerequisite for consideration of an application irrespective of an accompanying CV. These forms can be obtained from and handed in to Ms Laurenda Visagie/Mrs Nomakwezi Jende, telephone number 028 – 425 5500, at the Human Resource Division. Only fully completed application forms with certified copies of qualifications, certificates, driver’s licence and identity documents will be considered.

Applications received after the closing date by the human resources office will not be considered. Candidates who have not been contacted by 28 February 2020 must consider their applications to be unsuccessful. No application forms, CV’s and / or qualifications can be reclaimed from the municipality. The Council reserves the right not to make any appointment.

CAM is guided by the principles of Employment Equity. Disabled candidates are encouraged to apply and an indication in this regard would be appreciated.

DEAN O’NEILL, MUNICIPAL MANAGER, CAPE AGULHAS MUNICIPALITY, P.O.BOX 51, BREDASDORP, 7280

Small Tool Operator: IS625 - Napier (233.76KB) CAM Application Form (169.76KB) Last published 12 December 2019

Pages