Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 16 May 2019Title: Kennisgewing wat besware teen die Aanvullende Waardasielys 2018/19 aanvraStatus: KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN DIE AANVULLENDE WAARDASIELYS AANVRA Kennis geskied hiermee kragtens die bepalings van Artikel 49 (1)(a)(i) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Eiendomsbelasting, 6 van 2004 (hierna verwys as die “Wet”) dat die Aanvullende Waardasielys vir die 2018/19 finansiële jaar ter insae lê vir openbare inspeksie by die onderskeie munisipale kantore en biblioteke binne die munisipale grense asook die webtuiste www.capeagulhas.gov.za vanaf 27 Mei 2019 tot 28 Junie 2019. KENNISGEWING geskied voorts dat enige eienaar van vaste eiendom of enige ander persoon kragtens die bepalings van Artikel 49(1)(a)(ii) van vermelde Wet, saamgelees met Artikel 78(2), ’n beswaar binne bovermelde tydperk kan indien by die Munisipale Bestuurder ten opsigte van enige aangeleentheid of uitsluitsel rakende die eiendomswaardasielys. Aandag word spesifiek gevestig op die bepalings van Artikel 50(2) van die Wet wat bepaal dat ’n beswaar na ’n spesifieke eiendom moet verwys en nie teen die waardasielys as sulks nie. Die voorgeskrewe beswaarvorms is beskikbaar by die kantore op Bredasdorp, Struisbaai en Napier asook op die webwerf. Die voltooide vorms moet terugbesorg word aan Me Carmen Leonard, Kaap Agulhas Munisipaliteit, Posbus 51, Bredasdorp, 7280. Navrae kan gerig word aan me Nelita Viljoen, Janet Teixeira en Lena de Jager by 028 425 5500. D O’NEILL (GMB) MUNISIPALE BESTUURDER POSBUS 51 BREDASDORP 7280
Published: 16 May 2019Title: Notice calling for inspection of Supplementary Valuation Roll 2018-19Status: NOTICE CALLING FOR INSPECTION OF SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL Notice is hereby given in terms of Section 49(1)(a)(i) of the Local Government: Municipal Property Rates Act, 6 of 2004 that the Supplementary Valuation Roll for the 2018/19 financial year lies open for public inspection at the various municipal offices and libraries within the municipal boundaries and municipal website www.capeagulhas.gov.za from 27 May 2019 to 28 June 2019. NOTICE is further given in terms of Section 49(1)(a)(ii) of the Act, read with Section 78(2), that any owner of property or other person who so desires, may lodge an objection with the Municipal Manager in respect of any matter reflected in, or omitted from the valuation roll within the above mentioned period. Attention is specifically drawn to the fact that in terms of Section 50(2) of the Act, an objection must be in relation to a specific property and not against the valuation roll as such. The form for the lodging of an objection is obtainable from our offices in Bredasdorp, Struisbaai en Napier and also on the website. The completed form must be returned to me Carmen Leonard, Cape Agulhas Municipality, P O Box 51, Bredasdorp, 7280. For enquiries please contact Ms Nelita Viljoen, Janet Teixeira and Lena de Jager at 028 425 5500. D O’NEILL (AMM) MUNICIPAL MANAGER P O BOX 51 BREDASDORP 7280
Published: 14 May 2019Title: Notice: Notice: Draft By-Law for the keeping and impoundment of animalsStatus: DRAFT BY-LAW FOR THE KEEPING AND IMPOUNDMENT OF ANIMALS Notice is hereby given in terms of Section 160(4)(b) of the Constitution read together with Section 12(3)(b) of the Local Government: Municipal System Act, 2000 (Act 32 of 2000) that the draft by-law for the keeping and impoundment of animals is available for public comment. The draft by-law aims to provide for the care, control and management of animals and the procedures, methods and practices to regulate the impoundment of stray or dangerous animals or animals that constitutes a nuisance. The draft by-law is available on the Municipal Website www.capeagulhas.gov.za. Representations and comments on the draft by-law must be lodged in writing with the undersigned at the address stated on this advertisement by no later than TUESDAY 18 JUNE 2019. Enquiries can be directed to the Manager Protection Services, Ms M Saptou at Tel 028 4255601 (MyllisonS@capeagulhas.gov.za). Persons who cannot read or write, may also contact the aforementioned person during normal office hours for assistance. D O’NEILL MUNICIPAL MANAGER P O BOX 51 BREDASDORP 7280 Email: info@capeagulhas.gov.za 9 May 2019 KONSEP VERORDENING VIR DIE AANHOU EN SKUT VAN DIERE KENNISGEWING geskied hiermee kragtens die bepalings van Artikel 160(4)(b) van die Grondwet saamgelees met Artikel 12(3)(b) van die Munisipale Stelselswet (Wet 32 van 2000) dat die konsep verordening vir die aanhou en skut van diere beskikbaar is vir publieke insette Die konsep verordening maak voorsiening vir die sorg, beheer en bestuur van diere sowel as die prosedures metodes en praktyke vir die skut van rondloop en gevaarlik diere, of diere wat ‘n oorlas is. Die konsep verordening is beskikbaar op die Munisipaliteit se webwerf (www.capeagulhas.gov.za). Besware en kommentaar op die konsep verordening moet skriftelik by die ondergetekende ingedien word by die adres soos gemeld op die advertensie teen nie later as DINSDAG 18 JUNIE 2019. Navrae kan gerig word aan die Bestuurder Beskermingsdienste Me M Saptou by Tel 028 4255601 (MyllisonS@capeagulhas.gov.za). Persone wat nie kan lees of skryf nie, kan ook vir bovermelde persoon kontak gedurende gewone kantoorure vir bystand. D O’NEILL MUNISIPALE BESTUURDER POSBUS 51 BREDASDORP 7280 Email: info@capeagulhas.gov.za 9 Mei 2019
3
Home 3Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Kennisgewing wat besware teen die Aanvullende Waardasielys 2018/19 aanvra

Notice calling for inspection of Supplementary Valuation Roll 2018-19

IDP, SDF and BUDGET Imbizo’s Ward 3 Bredasdorp, 23 May 2019

23 May 2019 - 23 May 2019

Ward 3 / Wyk 3 - Bredasdorp

2019/20 Integrated Development Plan Review, Spatial Development Framework Review and Multi Year Budget Imbizo’s/

2019/20 Geintegreerde Ontwikkelingsplan Hersiening, Ruimtelike Ontwikkelingsraamwerk Hersiening en Meerjarige Begroting Imbizo’s

The Executive Mayor, Councillor PJ Swart, invites all residents to the IDP/SDF/BUDGET Imbizo’s to be held as per the schedule below:

Die Uitvoerende Burgemeester, Raadslid PJ Swart nooi alle inwoners uit na die GOP/ROR/BEGROTING Imbizo’s wat gehou gaan word volgens die skedule  hier onder:

WARD DATE VENUE TIME
Ward 3 - Bredasdorp Thursday, 23 May 2019 Nelson Mandela Community Hall 19:00

 

How to get there

Last published 16 May 2019

IDP, SDF and BUDGET Imbizo’s

20 May 2019 - 20 May 2019

Ward 1 / Wyk 1 - Napier

2019/20 Integrated Development Plan Review, Spatial Development Framework Review and Multi Year Budget Imbizo’s/

2019/20 Geintegreerde Ontwikkelingsplan Hersiening, Ruimtelike Ontwikkelingsraamwerk Hersiening en Meerjarige Begroting Imbizo’s

The Executive Mayor, Councillor PJ Swart, invites all residents to the IDP/SDF/BUDGET Imbizo’s to be held as per the schedule below:

Die Uitvoerende Burgemeester, Raadslid PJ Swart nooi alle inwoners uit na die GOP/ROR/BEGROTING Imbizo’s wat gehou gaan word volgens die skedule  hier onder:

WARD DATE VENUE TIME
Ward 1 - Napier Monday, 20 May 2019 Napier Community Hall 19:00

 

How to get there

Last published 16 May 2019

Notice: Notice: Draft By-Law for the keeping and impoundment of animals

AUDIT COMMITTEE MEMBER

Closing Date: 31 May 2019
Salary: 

Applications are hereby invited from suitable candidates to be appointed as a member of the Cape Agulhas Audit Committee for a period of three years.

In terms of the Municipal Finance Management Act, 2003 and the Audit Committee Charter adopted by Council, the Audit Committee should meet as often as is required to perform its functions, but at least four times a year, and must, amongst other tasks, advise Council and senior management on -

1.            Financial control and internal audits

2.            Risk management

3.            Accounting policies

4.            The adequacy, reliability and accuracy of financial reporting and information

5.            Performance management

6.            Effective governance

7.            Compliance with the MFMA, the Annual Division of Revenue Act and any other applicable legislation

8.            Performance evaluation

9.            Any other issues referred to the Committee by the Municipal Council

 

The Audit Committee further reviews the Council’s annual financial statements, responds to issues raised in the Auditor-General’s annual audit report and perform other functions commissioned by Council. The Audit Committee also carries out the functions of a Performance Audit Committee.

To qualify as a member, a person should be financially literate and available to attend Committee meetings and meetings with the Council, portfolio committees, officials and other persons during office hours.

The Committee is looking for candidates with experience and competencies in the field of Human Resource management (experience in a municipal environment will be an added bonus).  Qualifying candidates may not currently be serving on more than two Municipal Audit Committees in order to qualify in terms of National Treasury MFMA Circular 65. Candidates may also not be in the employ of the Cape Agulhas Municipality or are doing business with the municipality.

Proof of qualifications and experience must be provided with applications and substantiated.

 

A sitting fee payable in terms of the National Treasury fee structure will be applicable.

 

Applications must be submitted to the head of Internal Audit in writing, describing the suitability of the applicant for appointment in the position, based on the qualifications required and the contribution that the applicant can make towards the exercising of the functions of the Audit Committee and accompanied by a copy of the curriculum vitae of the applicant. 

 

Closing date: 31 May, at 16:00

 

Enquiries may be directed to the head of Internal Audit, Mr Blackie Swart, during office hours at telephone number 028 425 5558, Cell 082 319 1564 or by e-mail at blackies@capeagulhas.gov.za.

 

 

APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF AUDIT COMMITTEE MEMBER (234KB) Last published 10 May 2019

Infrastructure Services

Council Meeting / Raadsvergadering

30 April 2019 - 30 April 2019

KAAP AGULHAS  MUNISIPALITEIT / CAPE AGULHAS MUNICIPALITY

Kennis geskied hiermee in terme van artikel 19 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 32 van 2000, dat ‘n Raadsvergadering sal plaasvind om 10:00 op Maandag 30 APRIL 2019 in die Munisipale Raadsaal te Bredasdorp.

 

Notice is hereby given in terms of section 19 of the Local Government: Municipal Systems Act, 32 of 2000, that a Council meeting will take place at 10:00 on Monday 30 APRIL 2019 in the Municipal Council Chambers, Bredasdorp.

 

DGI O’NEILL

MUNISIPALE BESTUURDER / MUNICIPAL MANAGER

POSBUS / P O BOX 51

BREDASDORP

7280

How to get there

Last published 02 May 2019

Vacancy: EPWP Workers

Closing Date: 10 April 2019
Salary: General workers: R100 per day

PUBLIEKE DIENSTE PUBLIC SERVICES
KAAP AGULHAS MUNISIPALE AREA /CAPE AGULHAS MUNICIPAL AREA

STRUISBAAI - NOORD
 2 Dames

STRUISBAAI
 6 Dames
 8 Man

L’AGULHAS
 2 Dames
 1 Man

WAENHUISKRANS
 8 Dames
 10 man

Bredasdorp – Suikerbossie Oord
 1 dame
 1 Man

Vereistes:
 Fisies gesond
 Registreer op EPWP werklose data basis
 Slegs Applikante met SOBER gewoontes

Funksies:
 Skoonmaak van Publieke Ablusie geriewe asook by die kampeer terrein

Vergoeding:
Gewone werkers: R100 per dag

Navrae: Mnr M Briers
Tel: 028 425 5500

STRUISBAY- NORTH
 2 Females

STRUISBAY
 6 Female
 8 Male

L’AGULHAS
 2 Female
 1 male

WAENHUISKRANS
 8 Female
 10 Male

Bredasdorp - Suikerbossie Resort
 1 Female
 1 Man

Requirements:
 Physically healthy
 Registered on the EPWP unemployment data base
 Only Applicants with SOBER habits

Functions:
 Cleaning of Public Ablution Facilities and the resorts

Remuneration:
General workers: R100 per day

Enquiries: Mnr M Briers
Tel: 028 425 5500

SLUITINGS DATUM: / CLOSING DATE 10 April 2019

Vacancy: EPWP Workers (343.08KB) Application Form (369.64KB) Last published 12 April 2019

Vacancy: Mosaic Mural Project

Closing Date: 10 April 2019
Salary: Supervisor: 140 per day & Youth Workers: R100 per day

MOSAIC MURAL PROJECT

BREDASDORP

 

Requirements:

 • Applicants must be between 18 and 25 years of age
 • Registered on the EPWP unemployment data base of CAM
 • Strong leadership and decision making skills
 • Must have an interest in art work
 • Good work ethics
 • Must have SOBER habits
 • Physically and mentally healthy

 

Bredasdorp:

 • 1 Supervisor
 • 10 Youth Workers

 

Functions:

 • Supervision of youth workers
 • Attend training in Mosaic art work
 • Implementation of the Mosaic Mural at the Bredasdorp Thusong centre

 

Remuneration:

Supervisor R140 per day

Youth Workers R100 per day

 

Enquiries: Mrs. Luzeth Smith

Tel: 028 425 5500

Closing Date: 10 April 2019

 

MOSAÏEK MUUR PROJEK

BREDASDORP

 

Vereistes:

 • Kandidaat moet tussen 18 en 25 jaar wees
 • Moet geregistreer wees op die werksloosheids data basis van KAM
 • Moet sterk leiereienskappe toon en besluite kan neem
 • Moet belangstelling toon in kuns
 • Goeie werks etiek
 • Sober gewoontes
 • Goeie uitstekende fisiese en psigiese gesondheid

 

Bredasdorp:

 • 1 Toesighouer
 • 10 Jeug Werkers

 

Funksies:

 • Toesighouding oor jeugwerkers
 • Bywoning van opleiding in mosaïek kuns
 • Implementering van die mosaïek projek by die Bredasdorp Thusong sentrum

 

Vergoeding:

Toesighouer R140 per dag

Jeug werkers R100 per dag

                     

Navrae: Mev. Luzeth Smith

Tel: 028 425 5500

Sluitingsdatum: 10 April 2019

Vacancy: Mosaic Mural Project (539.57KB) Application Form (369.64KB) Last published 12 April 2019

Pages