Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

KAM Beurse 2016 / CAM Bursaries 2016

Closing Date: 25 November 2016
Salary: n/a

AANSOEK VIR FINANSIëLE BYSTAND VIR NA-SKOOLSE OPLEIDING

Aansoeke word hiermee ingewag van voornemende studente om finansiële hulp in terme van die Kaap Agulhas Beursbeleid te ontvang. Die volgende dokumente moet die aansoek vergesel:

 1. ‘n Brief ter motivering van u aansoek;
 2. Gesertifiseerde afskrifte van die identiteitsdokument van die aansoeker;
 3. ‘n Gesertifiseerde afskrif van die registrasie-sertifikaat uitgereik deur die instelling wat die kursus en vakke aandui;
 4. ‘n CV van nie meer as drie bladsye;
 5. ‘n Toelatingsbrief van die opvoedkundige instelling;
 6. Bewys van woonadres in Kaap Agulhas gebied;
 7. ‘n Bewys van die graad 12 uitslae of die nuutste beskikbare uitslae;
 8. Bewys van ouer(s)/voog(de) se gesamentlike inkomste van R10 000,00 of minder en/, of ‘n bewys van eie inkomste per maand.
 9. Gesertifiseerde afskrifte van vorderingsverslae (waar van toepassing)

Verseëlde aansoeke, gemerk “Beurs aansoek” moet in die tenderbus by die Munisipale Kantore geplaas word te Dirkie Uysstraat 1, Bredasdorp nie later nie as 12:00 op Vrydag 25 November 2016.

Studente woonagtig in die Kaap Agulhas Munisipale area kan aansoek doen vir finansiële ondersteuning vir die volgende studievelde :

 1. Siviele Ingenieurswese
 2. Finansiële Bestuur
 3. Stadsbeplanning
 4. Toerisme
 5. Menslike Hulpbronne
 6. Elektro Meganiese Ingenieurswese
 7. Informasie en Telekommunikasie Tegnologie
 8. Gemeenskaps Ontwikkeling

Alle aansoeke is onderhewig aan die goedkeuring van ‘n beurskomitee wie ingevolge die aanvaarde beleid hiermee sal handel. ‘n Afskrif van die beursbeleid is beskikbaar op die munisipale webtuiste, alle biblioteke en Munisipale kantore in die Kaap Agulhas gebied. Geen laat of onvolledige aansoeke sal oorweeg word nie. Vir enige navrae skakel asseblief vir me. Luzeth Smith gedurende kantoorure by tel. Nommer 028-425 55 00.

APPLICATIONS INVITED FOR FINANCIAL ASSISTANCE FOR TERTIARY EDUCATION

Applications to receive financial assistance in terms of the Cape Agulhas Bursary policy are invited from prospective students. The following documents must accompany your application:

 1. A letter in support of the application
 2. Certified copies of the applicant’s identity document (ID book)
 3. A certified copy of the registration certificate issued by the applicable institution
 4. A CV of not more than three pages
 5. A letter of admission from the educational institution
 6. Proof of residence in the Cape Agulhas area
 7. Proof of the applicant’s Grade 12 results or latest available results
 8. Proof of combined monthly income of parent(s) / guardian(s), of R10 000 or less, and / or proof of the applicant’s own monthly income equalling the same amount.
 9. Certified copies of progress reports (if applicable).

Sealed applications, marked “Bursary application” must be placed in the tender box at the Municipal Offices, 1 Dirkie Uys Street, Bredasdorp, not later than 12:00 on Friday 25 November 2016.

Students residing in the Cape Agulhas Municipal area can apply for financial support in the following fields of study:

 1. Civil Engineering
 2. Financial Management
 3. Town and Regional Planning
 4. Tourism
 5. Human Resources
 6. ICT- Information Communications Technology
 7. Environmental Management
 8. Community Development

All applications will be subjected to the approval of a bursary committee and shall be dealt with in terms of the approved bursary policy. A copy of this policy is available on the municipal website, all libraries and municipal offices in the Cape Agulhas area. No late or incomplete applications will be considered. For any other related enquiries please contact Mrs. Luzeth Smith during office hours on 028 425 55 00.

 

KAM Beurse 2016 (199.45KB) CAM Bursaries 2016 (275.13KB) Last published 15 June 2018