Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 16 May 2019Title: Kennisgewing wat besware teen die Aanvullende Waardasielys 2018/19 aanvraStatus: KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN DIE AANVULLENDE WAARDASIELYS AANVRA Kennis geskied hiermee kragtens die bepalings van Artikel 49 (1)(a)(i) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Eiendomsbelasting, 6 van 2004 (hierna verwys as die “Wet”) dat die Aanvullende Waardasielys vir die 2018/19 finansiële jaar ter insae lê vir openbare inspeksie by die onderskeie munisipale kantore en biblioteke binne die munisipale grense asook die webtuiste www.capeagulhas.gov.za vanaf 27 Mei 2019 tot 28 Junie 2019. KENNISGEWING geskied voorts dat enige eienaar van vaste eiendom of enige ander persoon kragtens die bepalings van Artikel 49(1)(a)(ii) van vermelde Wet, saamgelees met Artikel 78(2), ’n beswaar binne bovermelde tydperk kan indien by die Munisipale Bestuurder ten opsigte van enige aangeleentheid of uitsluitsel rakende die eiendomswaardasielys. Aandag word spesifiek gevestig op die bepalings van Artikel 50(2) van die Wet wat bepaal dat ’n beswaar na ’n spesifieke eiendom moet verwys en nie teen die waardasielys as sulks nie. Die voorgeskrewe beswaarvorms is beskikbaar by die kantore op Bredasdorp, Struisbaai en Napier asook op die webwerf. Die voltooide vorms moet terugbesorg word aan Me Carmen Leonard, Kaap Agulhas Munisipaliteit, Posbus 51, Bredasdorp, 7280. Navrae kan gerig word aan me Nelita Viljoen, Janet Teixeira en Lena de Jager by 028 425 5500. D O’NEILL (GMB) MUNISIPALE BESTUURDER POSBUS 51 BREDASDORP 7280
Published: 16 May 2019Title: Notice calling for inspection of Supplementary Valuation Roll 2018-19Status: NOTICE CALLING FOR INSPECTION OF SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL Notice is hereby given in terms of Section 49(1)(a)(i) of the Local Government: Municipal Property Rates Act, 6 of 2004 that the Supplementary Valuation Roll for the 2018/19 financial year lies open for public inspection at the various municipal offices and libraries within the municipal boundaries and municipal website www.capeagulhas.gov.za from 27 May 2019 to 28 June 2019. NOTICE is further given in terms of Section 49(1)(a)(ii) of the Act, read with Section 78(2), that any owner of property or other person who so desires, may lodge an objection with the Municipal Manager in respect of any matter reflected in, or omitted from the valuation roll within the above mentioned period. Attention is specifically drawn to the fact that in terms of Section 50(2) of the Act, an objection must be in relation to a specific property and not against the valuation roll as such. The form for the lodging of an objection is obtainable from our offices in Bredasdorp, Struisbaai en Napier and also on the website. The completed form must be returned to me Carmen Leonard, Cape Agulhas Municipality, P O Box 51, Bredasdorp, 7280. For enquiries please contact Ms Nelita Viljoen, Janet Teixeira and Lena de Jager at 028 425 5500. D O’NEILL (AMM) MUNICIPAL MANAGER P O BOX 51 BREDASDORP 7280
Published: 14 May 2019Title: Notice: Notice: Draft By-Law for the keeping and impoundment of animalsStatus: DRAFT BY-LAW FOR THE KEEPING AND IMPOUNDMENT OF ANIMALS Notice is hereby given in terms of Section 160(4)(b) of the Constitution read together with Section 12(3)(b) of the Local Government: Municipal System Act, 2000 (Act 32 of 2000) that the draft by-law for the keeping and impoundment of animals is available for public comment. The draft by-law aims to provide for the care, control and management of animals and the procedures, methods and practices to regulate the impoundment of stray or dangerous animals or animals that constitutes a nuisance. The draft by-law is available on the Municipal Website www.capeagulhas.gov.za. Representations and comments on the draft by-law must be lodged in writing with the undersigned at the address stated on this advertisement by no later than TUESDAY 18 JUNE 2019. Enquiries can be directed to the Manager Protection Services, Ms M Saptou at Tel 028 4255601 (MyllisonS@capeagulhas.gov.za). Persons who cannot read or write, may also contact the aforementioned person during normal office hours for assistance. D O’NEILL MUNICIPAL MANAGER P O BOX 51 BREDASDORP 7280 Email: info@capeagulhas.gov.za 9 May 2019 KONSEP VERORDENING VIR DIE AANHOU EN SKUT VAN DIERE KENNISGEWING geskied hiermee kragtens die bepalings van Artikel 160(4)(b) van die Grondwet saamgelees met Artikel 12(3)(b) van die Munisipale Stelselswet (Wet 32 van 2000) dat die konsep verordening vir die aanhou en skut van diere beskikbaar is vir publieke insette Die konsep verordening maak voorsiening vir die sorg, beheer en bestuur van diere sowel as die prosedures metodes en praktyke vir die skut van rondloop en gevaarlik diere, of diere wat ‘n oorlas is. Die konsep verordening is beskikbaar op die Munisipaliteit se webwerf (www.capeagulhas.gov.za). Besware en kommentaar op die konsep verordening moet skriftelik by die ondergetekende ingedien word by die adres soos gemeld op die advertensie teen nie later as DINSDAG 18 JUNIE 2019. Navrae kan gerig word aan die Bestuurder Beskermingsdienste Me M Saptou by Tel 028 4255601 (MyllisonS@capeagulhas.gov.za). Persone wat nie kan lees of skryf nie, kan ook vir bovermelde persoon kontak gedurende gewone kantoorure vir bystand. D O’NEILL MUNISIPALE BESTUURDER POSBUS 51 BREDASDORP 7280 Email: info@capeagulhas.gov.za 9 Mei 2019
3
Home 3Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690
Category: 
Download document: 
Title: 
Q26-2018-19 Supply & Delivery of Bullet Proof Vest
Title: 
Q2-2019-20 Supply & Delivery of Sand Cruiser Beach Wheelchair
Title: 
Q1-2019-20 Supply & Delivery of Office Furniture
Title: 
Q25-2018-19 Remove & Replace existing flooring of Main Entrance at the Municipality
Title: 
Q24-2018-19 Repair the offloading area at the Napier Drop-off
Title: 
Q22-2018-19 Supply & Delivery of Walk Behind Roller
Title: 
Q23-2018-19 Supply, Delivery & Install of Telemetry sewer pump stations
Title: 
Q21-2018-19 Water Borehole Drilling at Napier Sportsground
Title: 
Q20-2018-19 Construction of Bus Shelters in Bredasdorp
Title: 
Q19-2018-19 Beautification of Entrance to Towns Struisbaai
Title: 
Q18-2018-19 Collection & Safe Disposal, Recycling of Lamps and Fittings
Title: 
Q17-2018-19 Catering for Youth Summit 22-23 March 2019
Title: 
Q16-2018-19 Security Services at the Thusong Centre
Title: 
Q15-2018-19 Revenue Enhancement Credit Control and Debt Collection
Title: 
Q14-2018-19 Supply & Delivery of Roller
Title: 
Q13-2018-19 Supply & Erect of Fencing at Napier Cemetery
Title: 
Q12-2018-19 Building of Bathroom in Elim
Title: 
Q11-2018-19 Public Space Closure, Rezoning and Subdivision of Erf 2518 Bredasdorp
Title: 
Q10-2018-19 Supply & Delivery of Digital VHF Repeater
Title: 
Q8-2018-19 Supply & Delivery of Trailers
Title: 
Q1-2018-19 Building Renovation of Reception Area at Traffic Department
Title: 
Q7-2018-19 Supply & Delivery of 20KV insulation tester
Title: 
Q6-2018-19 Construction of Paved Parking Area at WHK Sportsground
Title: 
Q5-2018-19 Remanufacture of Engine
Title: 
Q4-2018-19 Construction of 2 Wooden Pavilions
Title: 
Q3-2018-19 Safeguarding of Reception Area at Struisbaai Resort
Title: 
Q2-2018-19 Construction of Playpark in Struisbaai North
Title: 
Q3-2015-16 Back-up device
Title: 
Q4-2015-16 Transfer and Registration of State subsidized Houses
Title: 
Q5-2015-16 Quantity Surveying Services
Title: 
Q6-2015-16 Wash of INGE Membranes
Title: 
Q7-2015-16 Remanufacture of Nissan FE6B Engine
Title: 
Q8-2015-16 Supply & Delivery UPS Devices
Title: 
Q9-2015-16 Repair & Convert of Minisub and T3/OF
Title: 
Q10-2015-16 Cleaning of Concrete canal in Bredasdorp
Title: 
Q11-2015-16 Supply & Delivery of PC's and Laptops
Title: 
Q12-2015-16 Supply & Installation of Zipples
Title: 
Q13-2015-16 Supply & Delivery of Backup UPS Devices
Title: 
Q14-2015-16 Supply & Delivery of fencing material
Title: 
Q15-2015-16 Environmental Impact Assessment
Title: 
Q16-2015-16 Financial support services
Title: 
Q17-2015-16 Supply, Installation and Monitoring of voltage quality recorders
Title: 
Q18-2015-16 Supply & Delivery of Generator
Title: 
Q19-2015-16 Replacement of ceiling at Mandela Hall
Title: 
Q22-2015-16 Repair of RDP Houses
Title: 
Q20-2015-16 Aluminium Sulphate Dosing
Title: 
Q21-2015-16 Fencing of a new cell at landfill site, Bredasdorp
Document: 
Title: 
Q1-2016-17 SUPPLY, DELIVERY & INSTALLATION OF POST LIFT
Document: 
Title: 
Q2-2016-17 QUANTITY SURVEYING SERVICES
Document: 
Title: 
Q3-2016-17 LIBRARY BOOK DETECTION
Document: 
Title: 
Q4-2016-17 SUPPLY & DELIVERY OF OFFICE FURNITURE
Document: 
Title: 
Q5-2016-17 Roads Bredasdorp
Document: 
Title: 
Q6-2016-17 Roads Waenhuiskrans
Document: 
Title: 
Q7-2016-17 Cleaning services Kleinbegin
Document: 
Title: 
Q8-2016-17 Cleaning Services Zwelitsha
Document: 
Title: 
Q9-2016-17 Supply & Installation of Zipples
Document: 
Title: 
Q10-2016-17 Extention of water main to L’Agulhas Reservoir
Title: 
Q11-2016-17 Supply & Delivery of 2way radios
Document: 
Title: 
Q12-2016-17 Council Strategic Planning Session
Title: 
Q14-2016-17 Settling tank
Title: 
Q15-2016-17 Membranes
Title: 
Q16-2016-17 Water Disinfection System in L'Agulhas
Title: 
Q17-2016-17 Prof. Services: External Audit
Title: 
Q18-2016-17 Supply & Delivery of Clothing for Mayoral Golfday
Title: 
Q19-2016-17 Catering for Mayoral Golfday
Title: 
Q20-2016-17 Replace Marley Tiles
Title: 
Q22-2016-17 Supply & Delivery of Cable Locator
Title: 
Q21-2016-17 Replacement of existing asbestos gutters with aluminium gutters
Title: 
Q23-2016-17 Supply & Installation of Foot-Traffic Counter for Libraries
Title: 
Q1-2017-18 SUPPLY & DELIVERY OF OFFICE FURNITURE
Title: 
Q2-2017-18 SUPPLY & INSTALL ALUMINIUM WINDOWS FRAMES
Title: 
Q3-2017-18 FIT SUSPENDED CEILING AT STRUISBAAI COMMUNITY HALL
Title: 
Q4-2017-18 REPLACE WOODEN WINDOWS WITH ALUMINIUM WINDOWS AT STRUISBAAI ABLUTION FACILITIES
Title: 
Q5-2017-18 Construction of a new Disabled Toilet
Title: 
Q6-2017-18 Safegaurding of reception area in Arniston
Title: 
Q7-2017-18 Prof Services Roads in Bredasdorp
Title: 
Q8-2017-18 Prof Services Roads in Napier
Title: 
Q9-2017-18 Supply and Erect of fencing at Arniston Library
Title: 
Q10-2017-18 Supply & Delivery of Lime Dosing Pump
Title: 
Q12-2017-18 Supply & Delivery of Lime Dosing Pump
Title: 
Q13-2017-18Construction of a new store and toilet at Napier WTW
Title: 
Q14-2017-18 Supply & Delivery of Computer Equipment
Title: 
Q15-2017-18 Supply and Delivery of Engine Scag
Title: 
Q16-2017-18 Supply & Erection of Fencing at Bredasdorp Cemetery
Title: 
Q17-2017-18 Supply & Delivery of Camera and Metal Detector
Title: 
Q18-2017-18 Supply and Delivery of Plate Compactors
Title: 
Q19-2017-18 Supply and Installation of Air Conditioners
Title: 
Q20-2017-18 Replace existing floor with Marlet Tiles
Title: 
Q21-2017-18 Construction of Playpark in Bredasdorp
Title: 
Q22-2017-18 Supply and Delivery of Laptops
Title: 
Q23-2017-18 Supply and Installation of Chlorine Dosing System
Sub category: