Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 05 Apr 2018Title: Draft Budget (2018/19 / 2018/19 AND 2019/20 and 1st Review of The Fourth Generation Integrated Development Plan (IDP) (2018/19)Status: CAPE AGULHAS MUNICIPALITY DRAFT BUDGET (2018/19 / 2018/19 AND 2019/20) AND 1ST REVIEW OF THE FOURTH GENERATION INTEGRATED DEVELOPMENT PLAN (IDP) (2018/19) NOTICE is hereby given in terms of Section 22 of the Local Government Municipal Finance Management Act, Act 56 of 2003 read together with Section 34 of the Local Government Municipal Systems Act, Act 32 of 2000 that the following documents were tabled before the Municipal Council by the Mayor on 27 March 2018: 1. Draft Budget for the period (2018/19 / 2019/20 and 2020/21) which includes the Draft Service Delivery and Budget Implementation Plan (SDBIP) (2018/19) 2. Draft Integrated Development Plan (IDP) First review of Fourth Generation (2018/19) 3. Review of the Spatial Development Framework (SDF) that was approved by Council dated July 2017 Documents are available for public scrutiny at all Municipal Offices and Libraries within the Municipal Area and on the Municipal Website www.capeagulhas.gov.za. Objections and comments on the draft documents must be lodged in writing with the undersigned at the address stated on this advertisement by no later than 16:00 on Friday 4 May 2018. Enquiries relating to the Draft Budget can be directed to Mr H van Biljon (Hannesv@capeagulhas.gov.za / Tel 028-425 5503) and enquiries relating to the Draft IDP Review can be directed to Ms Tracey Stone (TraceyS@Capeagulhas.gov.za / Tel 028-425 5549). Enquiries relating to the Spatial Development Framework (SDF) can be directed to Mr B Hayward (BertusH@capeagulhas.gov.za / Tel 028-425 5757) Persons who cannot read or write, may also contact the aforementioned persons during normal office hours for assistance. D O’NEILL MUNICIPAL MANAGER P O BOX 51 BREDASDORP 7280 Email: info@capeagulhas.gov.za KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT KONSEP BEGROTING (2018/19 / 2019/20 and 2020/21) EN VIERDE HERSIENING VAN DIE GEΪNTEGREERDE ONTWIKKELINGSPLAN (GOP) (2018/19) KENNISGEWING geskied hiermee kragtens die bepalings van artikel 22 van die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur (Wet 56 van 2003) saamgelees met artikel 34 van die Munisipale Stelselswet (Wet 32 van 2000) dat die volgende dokumente deur die Burgemeester by die Raad ingedien is op 27 Maart 2018. 1. Konsep Begroting vir die periode (2018/19 / 2019/20 and 2020/21) wat die Konsep Dienslewering en Begrotingsimplementeringsplan (“SDBIP”) (2018/19); 2. Konsep Geïntegreerde Ontwikkelingsplan (GOP) Eerste Hersiening van Vierde Generasie (2018/19) 3. Hersiening van die Ruimtelike Ontwikkelings Raamwerk (ROR) wat goedgekeur is deur die Raad dateer Julie 2017 Die dokumente is beskikbaar by alle Munisipale Kantore en Biblioteke binne die Munisipale Gebied asook op die Munisipaliteit se webwerf (www.capeagulhas.gov.za) vir besigtiging. Besware en/of kommentaar op die konsep dokumente moet skriftelik by die ondergetekende ingedien word by die adres soos gemeld op die advertensie teen nie later nie as 16:00 op Vrydag 4 Mei 2018. Navrae aangaande die Konsepbegroting kan gerig word aan Mnr H van Biljon (Hannesv@capeagulhas.gov.za / Tel 028-425 5503) en navrae aangaande die Konsep GOP hersiening kan aan Me Tracey Stone (TraceyS@Capeagulhas.gov.za / Tel 028-425 5549) gerig word. Navrae aangaande die Ruimelike Ontwikkelings Raamwerk (ROR) kan gerig word aan Mnr B Hayward (BertusH@capeagulhas.gov.za / Tel 028 425 5757) Persone wat nie kan lees of skryf nie, kan ook vir bovermelde persone kontak gedurende gewone kantoorure vir bystand. D O’NEILL MUNICIPAL MANAGER P O BOX 51 BREDASDORP 7280 Email: info@capeagulhas.gov.za
Published: 23 Mar 2018Title: Notice calling for inspection of Supplementary Valuation RollStatus: NOTICE CALLING FOR INSPECTION OF SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL Notice is hereby given in terms of Section 49(1)(a)(i) of the Local Government: Municipal Property Rates Act, 6 of 2004 that the Supplementary Valuation Roll for the 2017/18 financial year lies open for public inspection at the various municipal offices and libraries within the municipal boundaries and municipal website www.capeagulhas.gov.za from 3 April 2018 to 4 May 2018. NOTICE is further given in terms of Section 49(1)(a)(ii) of the Act, read with Section 78(2), that any owner of property or other person who so desires, may lodge an objection with the Municipal Manager in respect of any matter reflected in, or omitted from the valuation roll within the above mentioned period. Attention is specifically drawn to the fact that in terms of Section 50(2) of the Act, an objection must be in relation to a specific property and not against the valuation roll as such. The form for the lodging of an objection is obtainable from our offices in Bredasdorp, Struisbaai en Napier and also on the website. The completed form must be returned to the Municipal Manager, Cape Agulhas Municipality, P O Box 51, Bredasdorp, 7280. For enquiries please contact Ms Carmen Leonard at 028 425 5500. KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN DIE AANVULLENDE WAARDASIELYS AANVRA Kennis geskied hiermee kragtens die bepalings van Artikel 49 (1)(a)(i) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Eiendomsbelasting, 6 van 2004 (hierna verwys as die (“Wet”) dat die Aanvullende Waardasielys vir die 2017/18 finansiële jaar ter insae lê vir openbare inspeksie by die onderskeie munisipale kantore en biblioteke binne die munisipale grense asook die webtuiste www.capeagulhas.gov.za vanaf 3 April 2018 tot 4 Mei 2018. KENNISGEWING geskied voorts dat enige eienaar van vaste eiendom of enige ander persoon kragtens die bepalings van Artikel 49(1)(a)(ii) van vermelde Wet, saamgelees met Artikel 78(2), ’n beswaar binne bovermelde tydperk kan indien by die Munisipale Bestuurder ten opsigte van enige aangeleentheid of uitsluitsel rakende die eiendomswaardasielys. Aandag word spesifiek gevestig op die bepalings van Artikel 50(2) van die Wet wat bepaal dat ’n beswaar na ’n spesifieke eiendom moet verwys en nie teen die waardasielys as sulks nie. Die voorgeskrewe beswaarvorms is beskikbaar by die kantore op Bredasdorp, Struisbaai en Napier asook op die webwerf. Die voltooide vorms moet terugbesorg word aan die Munisipale Bestuurder, Kaap Agulhas Munisipaliteit, Posbus 51, Bredasdorp, 7280. Navrae kan gerig word aan me Carmen Leonard by 028 425 5500.
2
Home 2Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Financial Internship (2 years contract)

Closing Date: 24 August 2017
Salary: R96 000 – R120 000 per annum

This is a capacity building initiative by National Treasury with the aim of creating financial capacity within the municipalities. The program aims to provide graduates (interns) with the opportunity to be exposing to the various functionalities within a municipal financial environment as follows:

 

REQUIREMENTS:

 • B Degree candidates will receive preference
 • Diploma in Finance/ Accounting or 2-year equivalent tertiary qualification with at least Financial Management, Financial Accounting and/or Auditing/Internal Auditing as main subject in the final year
 • Fairly good written and verbal communication skills
 • Computer literacy with practical experience
 • Valid Code B driver’s licence
 • Literate in at least two of the three official languages of the Western Cape

 

FUNCTIONS:

 • General financial Management, with reference to the Financial Management Act 56 of 2003 as well as other legislation to the municipality
 • Expenditure management and related activities
 • Income and Cash Management and related activities
 • Supply chain management and related activities
 • Budget management and related activities
 • Financial accounting (processing of transactions)
 • Internal controls, auditing and risk management activities
 • Compilation of the annual Financial Statements
 • Ad-hoc functions and responsibilities within the municipal sphere.

 

Dit is ‘n kapasiteits bou initiatief vanaf Nasionale Tesourie met die doel om finansiële kapasiteit binne munisipale finansies te bevorder. Die program het ten doel om gegradueerdes (interns) die geleentheid te bied om blootstelling te verkry in die verskillende funksies binne ‘n munisipale omgewing soos volg:

 

VEREISTES:

 • B-graad kandidate sal voorkeur ontvang
 • ‘n Diploma in Finansies/ Rekeningkunde of 2-jaar-ekwivalente tersiêre kwalifikasie met minstens Finansiële Bestuur, Finansiële Rekeningkunde en / of Ouditkunde / Interne Ouditkunde as hoofvak in die finale jaar
 • Redelik goeie geskrewe en verbale kommunikasievaardighede
 • Rekenaargeletterdheid met praktiese ervaring
 • Geldige Kode B bestuurderslisensie
 • Ten minste magtig in twee van die drie amptelike tale van die Wes-Kaap

 

FUNKSIES:

 • Algemene finansiële bestuur, met verwysing na die Munisipale Bestuurswet 56 van 2003 sowel as ander wetgewing van toepassing op die munisipaliteit.
 • Uitgawes bestuur en verwante aktiwiteite
 • Inkomste en kontant bestuur en verwante aktiwiteite
 • Voorsiening kanaal bestuur en verwante aktiwiteite
 • Begroting bestuur en verwante aktiwiteite
 • Finansiële rekeningkunde (te boek stel van transaksies)
 • Interne kontrole ouditering en risikobestuur
 • Blootstelling aan die opstel van jaarlikse Finansiële state
 • Diverse funksies en verantwoordelikhede binne die munisipale bestel
Financial Internship (2 years contract) (437.57KB) Last published 24 August 2017