Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 19 May 2020Title: VIRTUAL MEETING of the MUNICIPAL PLANNING TRIBUNAL / VIRTUELE VERGADERING van die MUNISIPALE BEPLANNINGSTRIBUNAALStatus: CAPE AGULHAS MUNICIPALITY / KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT Notice is hereby given that a VIRTUAL MEETING of the MUNICIPAL PLANNING TRIBUNAL of the CAPE AGULHAS MUNICIPALITY will take place on 2 June 2020 at 12:00. In terms Section 4.1 of the Rules of Procedure for Meetings of the Cape Agulhas Municipal Planning Tribunal, the meeting will be closed due to the National State of Disaster and Lockdown Regulations which prohibit gatherings. Interested and affected parties can obtain a recording of the meeting should they so require. Kennis geskied hiermee dat ‘n VIRTUELE VERGADERING van die MUNISIPALE BEPLANNINGSTRIBUNAAL van die Kaap Agulhas Munisipaliteit op DINSDAG 2 JUNIE 2020 om 12:00 gehou sal word. In terme van Artikel 4.1 van die Reëls en Prosedure vir vergaderings van die Kaap Agulhas Munisipale Beplanningstribunaal Regulasies, en weens die Nasionale Ramptoestand en Inperkings Regulasies wat byeenkomste verbied, sal dit ‘n geslote vergadering wees. Belangstellende en geaffekteerde partye kan, in so versoek, ‘n opname van die vergadering verkry. DGI O’NEILL MUNICIPAL MANAGER Cape Agulhas Municipality PO Box 51 Bredasdorp 7280
Published: 19 May 2020Title: Virtuele raadsvergadering / Virtual council meetingStatus: KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT / CAPE AGULHAS MUNICIPALITY Kennis geskied hiermee in terme van Artikel 19 van die Plaaslike Regering: Munisipale Stelselswet, 32 van 2000, en Goewermentskennisgewing, Nr. 510 van 07 Mei 2020, van ‘n virtuele raadsvergadering wat gaan plaasvind op 29 Mei 2020, om 10:00, waar die 2020/21 begroting en die GOP oorweeg sal word. Notice is hereby given in terms of Section 19 of the Local Government: Municipal Systems Act, 32 of 2000, as well as Government Notice No 510 of 07 May 2020, that a virtual council meeting will be held on 29 May 2020, at 10:00, to consider the 2020/21 annual budget as well as the IDP. DGI O’NEILL MUNISIPALE BESTUURDER / MUNICIPAL MANAGER POSBUS / P O BOX 51 BREDASDORP 7280
2
Home 2Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Draft Budget (2018/19 / 2018/19 AND 2019/20 and 1st Review of The Fourth Generation Integrated Development Plan (IDP) (2018/19)

Status: 
CAPE AGULHAS MUNICIPALITY DRAFT BUDGET (2018/19 / 2018/19 AND 2019/20) AND 1ST REVIEW OF THE FOURTH GENERATION INTEGRATED DEVELOPMENT PLAN (IDP) (2018/19) NOTICE is hereby given in terms of Section 22 of the Local Government Municipal Finance Management Act, Act 56 of 2003 read together with Section 34 of the Local Government Municipal Systems Act, Act 32 of 2000 that the following documents were tabled before the Municipal Council by the Mayor on 27 March 2018: 1. Draft Budget for the period (2018/19 / 2019/20 and 2020/21) which includes the Draft Service Delivery and Budget Implementation Plan (SDBIP) (2018/19) 2. Draft Integrated Development Plan (IDP) First review of Fourth Generation (2018/19) 3. Review of the Spatial Development Framework (SDF) that was approved by Council dated July 2017 Documents are available for public scrutiny at all Municipal Offices and Libraries within the Municipal Area and on the Municipal Website www.capeagulhas.gov.za. Objections and comments on the draft documents must be lodged in writing with the undersigned at the address stated on this advertisement by no later than 16:00 on Friday 4 May 2018. Enquiries relating to the Draft Budget can be directed to Mr H van Biljon (Hannesv@capeagulhas.gov.za / Tel 028-425 5503) and enquiries relating to the Draft IDP Review can be directed to Ms Tracey Stone (TraceyS@Capeagulhas.gov.za / Tel 028-425 5549). Enquiries relating to the Spatial Development Framework (SDF) can be directed to Mr B Hayward (BertusH@capeagulhas.gov.za / Tel 028-425 5757) Persons who cannot read or write, may also contact the aforementioned persons during normal office hours for assistance. D O’NEILL MUNICIPAL MANAGER P O BOX 51 BREDASDORP 7280 Email: info@capeagulhas.gov.za KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT KONSEP BEGROTING (2018/19 / 2019/20 and 2020/21) EN VIERDE HERSIENING VAN DIE GEΪNTEGREERDE ONTWIKKELINGSPLAN (GOP) (2018/19) KENNISGEWING geskied hiermee kragtens die bepalings van artikel 22 van die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur (Wet 56 van 2003) saamgelees met artikel 34 van die Munisipale Stelselswet (Wet 32 van 2000) dat die volgende dokumente deur die Burgemeester by die Raad ingedien is op 27 Maart 2018. 1. Konsep Begroting vir die periode (2018/19 / 2019/20 and 2020/21) wat die Konsep Dienslewering en Begrotingsimplementeringsplan (“SDBIP”) (2018/19); 2. Konsep Geïntegreerde Ontwikkelingsplan (GOP) Eerste Hersiening van Vierde Generasie (2018/19) 3. Hersiening van die Ruimtelike Ontwikkelings Raamwerk (ROR) wat goedgekeur is deur die Raad dateer Julie 2017 Die dokumente is beskikbaar by alle Munisipale Kantore en Biblioteke binne die Munisipale Gebied asook op die Munisipaliteit se webwerf (www.capeagulhas.gov.za) vir besigtiging. Besware en/of kommentaar op die konsep dokumente moet skriftelik by die ondergetekende ingedien word by die adres soos gemeld op die advertensie teen nie later nie as 16:00 op Vrydag 4 Mei 2018. Navrae aangaande die Konsepbegroting kan gerig word aan Mnr H van Biljon (Hannesv@capeagulhas.gov.za / Tel 028-425 5503) en navrae aangaande die Konsep GOP hersiening kan aan Me Tracey Stone (TraceyS@Capeagulhas.gov.za / Tel 028-425 5549) gerig word. Navrae aangaande die Ruimelike Ontwikkelings Raamwerk (ROR) kan gerig word aan Mnr B Hayward (BertusH@capeagulhas.gov.za / Tel 028 425 5757) Persone wat nie kan lees of skryf nie, kan ook vir bovermelde persone kontak gedurende gewone kantoorure vir bystand. D O’NEILL MUNICIPAL MANAGER P O BOX 51 BREDASDORP 7280 Email: info@capeagulhas.gov.za
Published: 
Thursday, April 5, 2018 to Friday, May 4, 2018