Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 16 May 2019Title: Kennisgewing wat besware teen die Aanvullende Waardasielys 2018/19 aanvraStatus: KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN DIE AANVULLENDE WAARDASIELYS AANVRA Kennis geskied hiermee kragtens die bepalings van Artikel 49 (1)(a)(i) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Eiendomsbelasting, 6 van 2004 (hierna verwys as die “Wet”) dat die Aanvullende Waardasielys vir die 2018/19 finansiële jaar ter insae lê vir openbare inspeksie by die onderskeie munisipale kantore en biblioteke binne die munisipale grense asook die webtuiste www.capeagulhas.gov.za vanaf 27 Mei 2019 tot 28 Junie 2019. KENNISGEWING geskied voorts dat enige eienaar van vaste eiendom of enige ander persoon kragtens die bepalings van Artikel 49(1)(a)(ii) van vermelde Wet, saamgelees met Artikel 78(2), ’n beswaar binne bovermelde tydperk kan indien by die Munisipale Bestuurder ten opsigte van enige aangeleentheid of uitsluitsel rakende die eiendomswaardasielys. Aandag word spesifiek gevestig op die bepalings van Artikel 50(2) van die Wet wat bepaal dat ’n beswaar na ’n spesifieke eiendom moet verwys en nie teen die waardasielys as sulks nie. Die voorgeskrewe beswaarvorms is beskikbaar by die kantore op Bredasdorp, Struisbaai en Napier asook op die webwerf. Die voltooide vorms moet terugbesorg word aan Me Carmen Leonard, Kaap Agulhas Munisipaliteit, Posbus 51, Bredasdorp, 7280. Navrae kan gerig word aan me Nelita Viljoen, Janet Teixeira en Lena de Jager by 028 425 5500. D O’NEILL (GMB) MUNISIPALE BESTUURDER POSBUS 51 BREDASDORP 7280
Published: 16 May 2019Title: Notice calling for inspection of Supplementary Valuation Roll 2018-19Status: NOTICE CALLING FOR INSPECTION OF SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL Notice is hereby given in terms of Section 49(1)(a)(i) of the Local Government: Municipal Property Rates Act, 6 of 2004 that the Supplementary Valuation Roll for the 2018/19 financial year lies open for public inspection at the various municipal offices and libraries within the municipal boundaries and municipal website www.capeagulhas.gov.za from 27 May 2019 to 28 June 2019. NOTICE is further given in terms of Section 49(1)(a)(ii) of the Act, read with Section 78(2), that any owner of property or other person who so desires, may lodge an objection with the Municipal Manager in respect of any matter reflected in, or omitted from the valuation roll within the above mentioned period. Attention is specifically drawn to the fact that in terms of Section 50(2) of the Act, an objection must be in relation to a specific property and not against the valuation roll as such. The form for the lodging of an objection is obtainable from our offices in Bredasdorp, Struisbaai en Napier and also on the website. The completed form must be returned to me Carmen Leonard, Cape Agulhas Municipality, P O Box 51, Bredasdorp, 7280. For enquiries please contact Ms Nelita Viljoen, Janet Teixeira and Lena de Jager at 028 425 5500. D O’NEILL (AMM) MUNICIPAL MANAGER P O BOX 51 BREDASDORP 7280
Published: 14 May 2019Title: Notice: Notice: Draft By-Law for the keeping and impoundment of animalsStatus: DRAFT BY-LAW FOR THE KEEPING AND IMPOUNDMENT OF ANIMALS Notice is hereby given in terms of Section 160(4)(b) of the Constitution read together with Section 12(3)(b) of the Local Government: Municipal System Act, 2000 (Act 32 of 2000) that the draft by-law for the keeping and impoundment of animals is available for public comment. The draft by-law aims to provide for the care, control and management of animals and the procedures, methods and practices to regulate the impoundment of stray or dangerous animals or animals that constitutes a nuisance. The draft by-law is available on the Municipal Website www.capeagulhas.gov.za. Representations and comments on the draft by-law must be lodged in writing with the undersigned at the address stated on this advertisement by no later than TUESDAY 18 JUNE 2019. Enquiries can be directed to the Manager Protection Services, Ms M Saptou at Tel 028 4255601 (MyllisonS@capeagulhas.gov.za). Persons who cannot read or write, may also contact the aforementioned person during normal office hours for assistance. D O’NEILL MUNICIPAL MANAGER P O BOX 51 BREDASDORP 7280 Email: info@capeagulhas.gov.za 9 May 2019 KONSEP VERORDENING VIR DIE AANHOU EN SKUT VAN DIERE KENNISGEWING geskied hiermee kragtens die bepalings van Artikel 160(4)(b) van die Grondwet saamgelees met Artikel 12(3)(b) van die Munisipale Stelselswet (Wet 32 van 2000) dat die konsep verordening vir die aanhou en skut van diere beskikbaar is vir publieke insette Die konsep verordening maak voorsiening vir die sorg, beheer en bestuur van diere sowel as die prosedures metodes en praktyke vir die skut van rondloop en gevaarlik diere, of diere wat ‘n oorlas is. Die konsep verordening is beskikbaar op die Munisipaliteit se webwerf (www.capeagulhas.gov.za). Besware en kommentaar op die konsep verordening moet skriftelik by die ondergetekende ingedien word by die adres soos gemeld op die advertensie teen nie later as DINSDAG 18 JUNIE 2019. Navrae kan gerig word aan die Bestuurder Beskermingsdienste Me M Saptou by Tel 028 4255601 (MyllisonS@capeagulhas.gov.za). Persone wat nie kan lees of skryf nie, kan ook vir bovermelde persoon kontak gedurende gewone kantoorure vir bystand. D O’NEILL MUNISIPALE BESTUURDER POSBUS 51 BREDASDORP 7280 Email: info@capeagulhas.gov.za 9 Mei 2019
3
Home 3Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Council Minutes

Category: 
Download document: 
Title: 
Raad- 5 feb 15
Title: 
Raad- 8 Dec 15
Title: 
Raad- 9 des 14
Title: 
Raad- 26 Aug 14
Title: 
Raad- 26 Aug 15
Title: 
Raad 26 Mei 15
Title: 
27 Oct 15
Title: 
28 April 15
Title: 
28 Julie 15
Title: 
28 Oct 14
Title: 
29 Julie 14
Title: 
29 Sept 15
Title: 
30 June 15
Title: 
31 Maart 15
Title: 
September 30
Title: 
Spes Raad- 12 Feb 15
Title: 
Spes Raad- Maart
Title: 
30 Maart / March 15
Title: 
8 Desember / December 2016
Title: 
23 Februarie / Febuary 2016
Title: 
Spesiale Raadsvergadering: 17 Maart / Special Council Meeting: 17 March 2016
Title: 
Raadsvergadering: 31 Maart 2016 / Council Meeting: 31 March 2016
Title: 
UBK vergdering/ Executive Mayoral Committee Meeting: 19 April 2016
Title: 
Raadsvergadering / Council meeting: 26 April 2016
Title: 
Raadsvergadering: 31 Mei 2016 / Council Meeting: 31 May 2016
Title: 
UBK vergadering 21 Junie 2016 / Executive Mayoral Committee Meeting: 21 June 2016
Title: 
Raadsvergadering: 28 Junie 2016 / Council Meeting: 28 June 2016
Title: 
Spesiale Raadsvergadering: 26 Julie 2016 / Special Council Meeting: 26 July 2016
Title: 
Spesiale Raadsvergadering: 15 Augustus 2016 / Special Council Meeting: 15 August 2016
Title: 
Raadsvergadering: 30 Augustus 2016 / Council meeting: 30 August 2016
Title: 
UBK vergadering 26 September 2016 / Executive Mayoral Committee Meeting: 26 September 2016
Title: 
Raadsvergadering: 29 September 2016 / Council Meeting: 29 September 2016
Title: 
UBK vergadering 18 Oktober 2016 / Executive Mayoral Committee Meeting: 18 October 2016
Title: 
Raadsvergadering: 25 Oktober 2016 / Council Meeting: 25 October 2016
Title: 
Raadsvergadering: 6 Desember 2016 / Council Meeting: 6 December 2016
Title: 
UBK vergadering: 30 November 2016 / Executive Mayoral Committee Meeting: 30 November 2016
Title: 
Spesiale Raadsvergadering: 31 Januarie 2017 / Special Council Meeting: 31 January 2017
Title: 
UBK vergadering: 14 Februarie 2017 / Executive Mayoral Committee Meeting: 14 February 2017
Document: 
Title: 
Raadsvergadering: 27 Februarie 2017 / Council Meeting: 27 February 2017
Document: 
Title: 
UBK vergadering: 20 Maart 2017 / Executive Mayoral Committee Meeting: 20 March 2017
Document: 
Title: 
Raadsvergadering: 31 Maart 2017 / Council Meeting: 31 March 2017
Document: 
Title: 
UBK vergadering: 18 April 2017 / Executive Mayoral Committee Meeting: 18 April 2017
Document: 
Title: 
Raadsvergadering: 25 April 2017 / Council Meeting: 25 April 2017
Document: 
Title: 
Raadsvergadering: 30 Mei 2017 / Council Meeting: 30 May 2017
Document: 
Title: 
UBK vergadering: 20 Junie 2017 / Executive Mayoral Committee Meeting: 20 June 2017
Document: 
Title: 
Raadsvergadering: 29 Junie 2017 / Council Meeting: 29 June 2017
Document: 
Title: 
UBK vergadering: 21 Augustus 2017 / Executive Mayoral Committee Meeting: 21 August 2017
Title: 
UBK vergadering: 19 September 2017 / Executive Mayoral Committee Meeting: 19 September 2017
Title: 
Raadsvergadering: 26 September 2017 / Council Meeting: 26 September 2017
Title: 
UBK vergadering: 24 Oktober 2017 / Executive Mayoral Committee Meeting: 24 October 2017
Title: 
Raadsvergadering: 31 Oktober 2017 / Council Meeting: 31 October 2017
Title: 
UBK vergadering: 1 Desember 2017 / Executive Mayoral Committee Meeting: 1 December 2017
Title: 
Raadsvergadering: 7 Desember 2017 / Council Meeting: 7 December 2017
Title: 
Spesiale Raadsvergadering: 30 Januarie 2018 / Special Council Meeting: 30 January 2018
Title: 
UBK vergadering: 6 Februarie 2018 / Executive Mayoral Committee Meeting: 6 February 2018
Document: 
Title: 
UBK vergadering: 19 Maart 2018 / Executive Mayoral Committee Meeting: 19 March 2018
Document: 
Title: 
Algemene Raadsvergadering: 27 Maart 2018 / General Council Meeting: 27 March 2018
Document: 
Title: 
UBK vergadering: 17 April 2018 / Executive Mayoral Committee Meeting: 17 April 2018
Document: 
Title: 
Algemene Raadsvergadering 18 April 2018 / General Council Meeting 18 April 2018
Document: 
Title: 
Algemene Raadsvergadering 29 Mei 2018 / General Council Meeting 29 May 2018
Title: 
UBK vergadering: 29 Mei 2018 / Executive Mayoral Committee Meeting: 29 May 2018
Title: 
Spesiale Raadsvergadering 22 Junie 2018 / Special Council Meeting 22 June 2018
Document: 
Title: 
Algemene Raadsvergadering 31 Julie 2018 / General Council Meeting 31 July 2018
Title: 
UBK vergadering: 20 September 2018 / Executive Mayoral Committee Meeting: 20 September 2018
Title: 
Raadsvergadering: 25 September 2018 / Council meeting: 25 September 2018
Title: 
UBK vergadering: 29 Oktober 2018 / Executive Mayoral Committee Meeting: 29 October 2018
Title: 
Raadsvergadering: 30 Oktober 2018 / Council meeting: 30 October 2018
Title: 
Raadsvergadering: 13 Desember 2018 / Council meeting: 13 December 2018
Title: 
Spesiale Raadsvergadering 31 Januarie 2019 / Special Council Meeting 31 January 2019
Title: 
Raadsvergadering: 26 Februarie 2019 / Council meeting: 26 February 2019
Document: 
Title: 
Raadsvergadering: 30 April 2019 / Council meeting: 30 April 2019
Title: 
UBK vergadering: 16 April 2019 / Executive Mayoral Committee Meeting: 16 April 2019
Title: 
Raadsvergadering: 28 Mei 2019 / Council meeting: 28 May 2019