Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

CETA bursaries 2016 / SETA beurse 2016

Closing Date: 30 September 2016
Salary: n/a

                                                                                                                       

BURSARIES

 

 

The Construction Education and Training Authority (CETA) in partnership with Cape Agulhas Municipality is offering bursaries to students who wish to study at a tertiary institution.

 

Bursaries will be awarded only to students who have already been accepted by the institution of their choice in the fields of study listed below.

 

 • Engineering
 • Building, Civil and Surveying
 • Electrical
 • Architectural Technology

 

Rules for completing the form:

 

 • Application forms that are incomplete will be disqualified
 • Invalid or incorrect contact details automatically disqualify the applicant
 • Applicants must be South African Citizens

 

The following certified documents MUST be attached to this application or the will be disqualified:

 

 • ID size or passport photo printed on photo paper (to be appended to right hand corner of applicant form)
 • Original certified copy of Green RSA Identity Document
 • Original certified proof of registration and copy of statement of results/credits
 • Original of certified proof of acceptance by higher education institution
 • Original proof of residence or certified copy
 • Proof of banking details (Bank statement or stamped letter from the bank only)
 • Proof of residential address (original municipal account, bank statement, account statement or original letter from Tribal Authority or Councilor)
 • Affidavit in support of proof of address (if address is not in the name of the learner)
 • Student with a disability: attach an original medical certificate on a CETA template completed, signed and stamped by a medical practitioner registered with the HPCSA or a certified medical certificate (certification must not be older than 3-months).

 

APPLICATION FORMS ARE AVAILABLE AT THE MUNICIPAL OFFICES, HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SECTION AT THE OLD NEDBANK BUILDING IN VAN RIEBEECKSTREET BREDASDORP AND ON THE MUNICIPAL WEBSITE: www.capeagulhas.gov.za.

 

Queries in respect of the above can be directed to Ms. Z Feni-Bandla or Ms. N Newman at tel: 028 425 5500.

 

CLOSING DATE: 30 SEPTEMBER 2016

 

BEURSE

 

 

Die Konstruksie Onderwys- en Opleidingsowerheid (CETA) in vennootskap met Kaap Agulhas Munisipaliteit bied beurse aan studente wat wil studeer by 'n tersiêre instelling.

 

Toekennings sal gemaak word slegs aan studente wat reeds deur die instelling van hul keuse in die studierigtings wat hieronder gelys word aanvaar is.

 

 • Ingenieurswese
 • Bou, Siviele en Opmetingsdiente
 • Elektriese
 • Argitektoniese Tegnologie

 

Reëls vir die voltooiing van die vorm:

 

 • Onvolledige aansoekvorms sal gediskwalifiseer word.
 • Ongeldige of verkeerde kontakbesonderhede sal outomaties die aansoeker diskwalifiseer.
 • Aansoekers moet Suid-Afrikaanse burgers wees.

 

Die volgende gesertifiseerde dokumente moet aangehef word aan hierdie aansoek, of word dit gediskwalifiseer:

 

 • ID grootte of paspoort foto gedruk op fotopapier (het aan die regterkantse hoek van aansoekvorm)
 • Oorspronklike gesertifiseerde afskrif van Groen RSA identiteitsdokument
 • Oorspronklike gesertifiseerde bewys van registrasie en afskrif van puntestate / krediete
 • Oorspronklike gesertifiseerde bewys van aanvaarding deur inrigting vir hoër onderwys
 • Oorspronklike gesertifiseerde afskrif van woonadres
 • Bewys van bankbesonderhede (bankstaat of gestempelde brief van bank)
 • Bewys van woonadres (oorspronklike munisipale rekening, bankstaat, rekeningstaat of oorspronklike brief van stamowerheid of raadslid)
 • Beëdigde verklaring ter ondersteuning van ‘n bewys van adres (indien adres nie in die naam van die leerder)
 • Studente met ‘n gestremdheid: heg ‘n oorspronklike mediese sertifikaat op ‘n CETA sjabloon – gevoltooi, geteken en gestempel deur ‘n geneesheer geregistreerde by die RGBSA of ‘n gesertifiseerde mediese sertifikaat (sertifisering moet nie ouers as 3 maade wees nie)

 

AANSOEKVORMS IS BESKIKBAAR BY DIE MUNISIPALE KANTORE, MENSLIKE HULPBRONNE BESTUUR AFDELING BY DIE OU NEDBANK GEBOU IN VAN RIEBEECKSTRAAT BREDASDORP EN OP DIE MUNISIPALE WEBTUISTE: www.capeagulhas.gov.za.

 

Navrae ten opsigte van die bogenoemde kan gerig word aan Me. Z Feni-Bandla of Me. N Newman by tel: 028 425 5500.

 

SLUITINGSDATUM: 30 SEPTEMBER 2016

 

 

CETA bursaries 2016 / SETA beurse 2016 (196.53KB) CETA bursaries application form / SETA beurse aansoekvorm (382.23KB) Last published 15 June 2018