Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 29 May 2018Title: Phase 3 - Water Restrictions / Fase 3 - WaterbeperkingsStatus: CAPE AGULHAS MUNICIPALITY PHASE 3 - WATER RESTRICTIONS Notice is hereby given that in terms of Water By-Laws of 3 October 2005, Section 46, the Municipal Manager imposes the following water restrictions in Cape Agulhas Municipal Area from 9 February 2018 until further notice due to low rainfall and limited water sources. The current dam levels, supplying water to Cape Agulhas Municipality are nearing the 30% level. The following water restrictions are imposed: The new water restrictions are 20kl per household and 50kl per business per month. Any household or business exceeding the restriction will be liable to pay the approved higher tariffs applicable to their usage. Consumers are requested to manage their water usage within the restrictions. Please note: House owners and tenants are advised to read water meters daily to identify leakages speedily and to manage water usage effectively. For enquiries or if assistance is needed, please contact your local municipal offices. Water is a shared resource. Don’t use more than your share. Save water. Queries can be directed to Mr. Deon Wasserman at Tel: 028 425 5500 or email DeonW@capeagulhas.gov.za KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT FASE 3 - WATERBEPERKINGS Kennis geskied hiermee dat in terme van die Water Verordening Artikel 46 van 3 Oktober 2005, die Munisipale Bestuurder waterbeperkings instel vir die hele Kaap Agulhas munisipale area vanaf 9 Februarie 2018 tot verdere kennisgewing weens lae reënval en beperkte watervoorraad. Die huidige damvlakke van die damme wat water aan Kaap Agulhas Munisipaliteit voorsien, is naby die 30% vlak. Die volgende beperkings word ingestel: Die nuwe waterbeperkings is 20kl per huishouding en 50kl per besigheid per maand. Enige huishouding of besigheid wat die beperking oorskry, sal aanspreeklik wees vir die betaling van die goedgekeurde hoër tariewe wat op hulle gebruik van toepassing is. Verbruikers word versoek om hulle water gebruik te bestuur binne die beperking. Neem kennis: Dit is raadsaam vir elke inwoner om sy/haar watermeter daagliks te lees om sodoende moontlike lekkasies spoedig te identifiseer en om waterverbruik effektief te bestuur. Vir navrae en indien hulp benodig word kontak die plaaslike munisipale kantore. Water is ’n gedeelde hulpbron. Moenie meer as jou deel gebruik nie. Bespaar water. Navrae kan gerig word aan Mnr. Deon Wasserman by Tel: 028 425 5500 of e-pos DeonW@capeagulhas.gov.za
Published: 29 May 2018Title: Phase 3 - Water Restrictions / Fase 3 - WaterbeperkingsStatus: CAPE AGULHAS MUNICIPALITY PHASE 3 - WATER RESTRICTIONS Notice is hereby given that in terms of Water By-Laws of 3 October 2005, Section 46, the Municipal Manager imposes the following water restrictions in Cape Agulhas Municipal Area from 9 February 2018 until further notice due to low rainfall and limited water sources. The current dam levels, supplying water to Cape Agulhas Municipality are nearing the 30% level. The following water restrictions are imposed: The new water restrictions are 20kl per household and 50kl per business per month. Any household or business exceeding the restriction will be liable to pay the approved higher tariffs applicable to their usage. Consumers are requested to manage their water usage within the restrictions. Please note: House owners and tenants are advised to read water meters daily to identify leakages speedily and to manage water usage effectively. For enquiries or if assistance is needed, please contact your local municipal offices. Water is a shared resource. Don’t use more than your share. Save water. Queries can be directed to Mr. Deon Wasserman at Tel: 028 425 5500 or email DeonW@capeagulhas.gov.za KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT FASE 3 - WATERBEPERKINGS Kennis geskied hiermee dat in terme van die Water Verordening Artikel 46 van 3 Oktober 2005, die Munisipale Bestuurder waterbeperkings instel vir die hele Kaap Agulhas munisipale area vanaf 9 Februarie 2018 tot verdere kennisgewing weens lae reënval en beperkte watervoorraad. Die huidige damvlakke van die damme wat water aan Kaap Agulhas Munisipaliteit voorsien, is naby die 30% vlak. Die volgende beperkings word ingestel: Die nuwe waterbeperkings is 20kl per huishouding en 50kl per besigheid per maand. Enige huishouding of besigheid wat die beperking oorskry, sal aanspreeklik wees vir die betaling van die goedgekeurde hoër tariewe wat op hulle gebruik van toepassing is. Verbruikers word versoek om hulle water gebruik te bestuur binne die beperking. Neem kennis: Dit is raadsaam vir elke inwoner om sy/haar watermeter daagliks te lees om sodoende moontlike lekkasies spoedig te identifiseer en om waterverbruik effektief te bestuur. Vir navrae en indien hulp benodig word kontak die plaaslike munisipale kantore. Water is ’n gedeelde hulpbron. Moenie meer as jou deel gebruik nie. Bespaar water. Navrae kan gerig word aan Mnr. Deon Wasserman by Tel: 028 425 5500 of e-pos DeonW@capeagulhas.gov.za
2
Home 2Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Caretaker sport grounds & graveyard GD646 / Opsigter sport gronde en begrafplaas GD646

Closing Date: 14 October 2016
Salary: T10 (R173 668.39 – R225 433.91) pj

REQUIREMENTS:

 • Grade 10
 • 2-3 years knowledge of all sport code of cricket, hockey, soccer, rugby and netball
 • Drivers licence Code B

PREFERRED REQUIREMENTS:

 • Must be physically fit and healthy
 • Ability to work in varying temperatures and weather conditions
 • Good sight, hearing and speech ability
 • Ability to perform manual operations and duties on foot
 • Good interpersonal skills

JOB PURPOSE:

 • To supervise in managing  7 sport grounds and graveyards

DUTIES:

 • Inspection of all Sport Grounds.
 • Handling of conflict resolution and ensuring smooth running of all Sport Grounds & Graveyards.
 • Attend to all complaints of all Sport Grounds & graveyard from the public and visitors.
 • Ensure that the facilities are neat and well maintained. Patrolling terrain in order to ensure that the public adhere to safety regulations
 • Reporting vandalism, conflict situations and unsavoury acts to manager public services.
 • Performing administrative duties in respect of, reporting injury on duties and manage team leave.
 • Ensure that operational cemetery matters are performed as instructed by Manager Public Services
 • Graves maintained according to legally stipulated parameters of depth.
 • Cemeteries are kept clean and maintained
 • Exhumation or internment of deceased are done as instructed by the manager Public services per legislated ordinance.
 • Supervise the upkeep and maintenance of cricket, soccer and rugby fields and sports complexes.
 • Responsible for maintenance at all sports fields and complexes.
 • Markings and preparations for inspections done  according to required standards.
 • Maintenance is performed on field markings timeously.
 • Ensure that all the sports field markings are prepared for inspection.
 • Ensure health and safety requirements in the work area (safety cones, cordon off work area etc.)
 • Facilitate the submission of requisition and quotations for acquiring material and equipment according to council supply chain processes in collaboration with superior. Responsible for distributing material and equipment for facilitates/amenities

VEREISTES:

 • Graad 10
 • 2-3 jaar kennis van al sportkode van krieket, hokkie, sokker, rugby en netbal
 • Bestuurders lisensie code B

VEREISTES VERLANG:

 • Moet fisies fiks en gesond wees
 • Die vermoë om te werk in wisselende temperature en weerstoestande
 • Goeie sig, gehoor en spraak vermoë

Die vermoë om handleiding bedrywighede en pligte uit te voer te voet

 • Goeie interpersoonlike vaardighede

WERKS DOEL

 • Om toesig te hou oor  7 sportgronde asook die begraafplase.
 •  
 • Inspeksie van alle sportgronde.

Hantering van konflik en verseker dat alle sport aktiwiteite goed afloop.

 • Gee aandag aan alle klagtes van alle sportgronde & begraafplaas van die publiek en besoekers.
 • Maak seker dat die fasiliteite  netjies en goed onderhou word. Patrolleer terrein ten einde te verseker dat die publiek Hou by die veiligheids regulasies
 • Raportering van vandalisme, konfliksituasies en onsmaaklike dade aan die bestuurder openbare dienste.
 • Administratiewe pligte ten opsigte van, verslagdoening besering aan diens en bestuur span verlof.
 • Maak seker dat operasionele begraafplaas sake uitgevoer soos voorgeskryf deur Bestuurder Openbare Dienste
 • Graftes moet gehandhaaf word volgens die wetlike bepalings parameters van diepte.
 • Begraafplase moet skoon gehou word en in stand gehou word
 • Opgrawing van oorledene gedoen word in opdrag van die bestuurder Openbare dienste per wetgewing vereis
 • Hou toesig oor die instandhouding van krieket, sokker en rugby velde en sport komplekse.
 • uitmerk en voorbereidings van sportvelde  gedoen volgens die voorgeskrewe standaarde.
 • Beroepsveiligheid en gesondheids vereistes
 • Fasiliteer die indiening van rekwisisie en kwotasies vir die verkryging van materiaal en toerusting volgens die raad voorsieningskanaal prosesse in samewerking met uitstaande.
 • Verantwoordelik vir die verspreiding van materiaal en toerusting vir fasiliteer / geriewe.

 

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Special conditions attached to the post:

 • Must be able to work overtime and weekends

Spesiale voorwaardes van die pos

 •  Moet oortyd en naweke kan werk

 

 

job enquiries: Mr Myburgh Briers 028 42 555 00

Caretaker sport grounds & graveyard GD646 / Opsigter sport gronde en begrafplaas GD646 (419.91KB) Last published 15 June 2018