Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 16 May 2019Title: Kennisgewing wat besware teen die Aanvullende Waardasielys 2018/19 aanvraStatus: KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN DIE AANVULLENDE WAARDASIELYS AANVRA Kennis geskied hiermee kragtens die bepalings van Artikel 49 (1)(a)(i) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Eiendomsbelasting, 6 van 2004 (hierna verwys as die “Wet”) dat die Aanvullende Waardasielys vir die 2018/19 finansiële jaar ter insae lê vir openbare inspeksie by die onderskeie munisipale kantore en biblioteke binne die munisipale grense asook die webtuiste www.capeagulhas.gov.za vanaf 27 Mei 2019 tot 28 Junie 2019. KENNISGEWING geskied voorts dat enige eienaar van vaste eiendom of enige ander persoon kragtens die bepalings van Artikel 49(1)(a)(ii) van vermelde Wet, saamgelees met Artikel 78(2), ’n beswaar binne bovermelde tydperk kan indien by die Munisipale Bestuurder ten opsigte van enige aangeleentheid of uitsluitsel rakende die eiendomswaardasielys. Aandag word spesifiek gevestig op die bepalings van Artikel 50(2) van die Wet wat bepaal dat ’n beswaar na ’n spesifieke eiendom moet verwys en nie teen die waardasielys as sulks nie. Die voorgeskrewe beswaarvorms is beskikbaar by die kantore op Bredasdorp, Struisbaai en Napier asook op die webwerf. Die voltooide vorms moet terugbesorg word aan Me Carmen Leonard, Kaap Agulhas Munisipaliteit, Posbus 51, Bredasdorp, 7280. Navrae kan gerig word aan me Nelita Viljoen, Janet Teixeira en Lena de Jager by 028 425 5500. D O’NEILL (GMB) MUNISIPALE BESTUURDER POSBUS 51 BREDASDORP 7280
Published: 16 May 2019Title: Notice calling for inspection of Supplementary Valuation Roll 2018-19Status: NOTICE CALLING FOR INSPECTION OF SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL Notice is hereby given in terms of Section 49(1)(a)(i) of the Local Government: Municipal Property Rates Act, 6 of 2004 that the Supplementary Valuation Roll for the 2018/19 financial year lies open for public inspection at the various municipal offices and libraries within the municipal boundaries and municipal website www.capeagulhas.gov.za from 27 May 2019 to 28 June 2019. NOTICE is further given in terms of Section 49(1)(a)(ii) of the Act, read with Section 78(2), that any owner of property or other person who so desires, may lodge an objection with the Municipal Manager in respect of any matter reflected in, or omitted from the valuation roll within the above mentioned period. Attention is specifically drawn to the fact that in terms of Section 50(2) of the Act, an objection must be in relation to a specific property and not against the valuation roll as such. The form for the lodging of an objection is obtainable from our offices in Bredasdorp, Struisbaai en Napier and also on the website. The completed form must be returned to me Carmen Leonard, Cape Agulhas Municipality, P O Box 51, Bredasdorp, 7280. For enquiries please contact Ms Nelita Viljoen, Janet Teixeira and Lena de Jager at 028 425 5500. D O’NEILL (AMM) MUNICIPAL MANAGER P O BOX 51 BREDASDORP 7280
2
Home 2Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690
Download document: 
Title: 
Tariffs 2016/17 (Appendix A: Services (NERSA approved))
Title: 
Tariffs 2016/17 (Appendix B: Sundries)
Title: 
Tariffs 2016/17 (Appendix C: Rental & Resorts)
Title: 
Draft Budget Report 2016/17
Title: 
Draft Budget 2016/17 A 1 budget schedule
Title: 
Draft Budget 2016/17 Tariff - Appendix A
Title: 
Draft Budget 2016/17 Tariff - Appendix B
Title: 
Draft Budget 2016/17 Tariff - Appendix C
Title: 
Draft Budget 2016/17 - Draft SDBIP
Title: 
Draft Budget 2016/17 - SCOA High level Implementation plan
Title: 
Draft Budget 2016/17 - Service Standards (Consumer service charter)
Title: 
Draft Budget 2016/17 - Quality Certificate
Title: 
Draft Budget 2016/17 Council Agenda Item
Title: 
Draft Budget 2016/17 Council Minutes
Title: 
Schedule A 2015/16 Budget
Title: 
Annexures 2015/16 Budget
Title: 
Adjustment Budget 2015/16
Title: 
Draft Budget Report 2015/16
Title: 
Draft Budget 2015/16 A1 Schedule
Title: 
Draft Budget 2015/16 Appendix A-C
Title: 
Draft Budget 2015/16 Signed Budget Quality Certificate
Title: 
Adjustment Budget 2014/15
Title: 
Adjustment Budget 2014/15_A
Title: 
Special Adjustment Budget 2014/15
Title: 
Adjustment Budget 2013/14
Title: 
Adjustment Budget 2013/14_A
Title: 
Adjustment Budget 2012/13_A
Title: 
Adjustment Budget Report 2016/17
Title: 
Draft Budget 2017/18 MTREF (Budget Report)
Title: 
Draft Tarrifs: Annexure A
Title: 
Draft Tarrifs: Annexure B
Title: 
Draft Tarrifs: Annexure C
Title: 
Notice: Draft IDP Draft Budget
Title: 
Budget Report 2017/18
Title: 
Appendix A – Tariffs 2017/18
Title: 
Appendix B – SDBIP 2017/18
Title: 
Appendix C – Service Level Standards 2017/18
Title: 
Appendix D – Locking Certificate 2017/18
Title: 
A Schedule Report V6.1 mSCOA
Title: 
Adjustment Budget Report 2017/18
Title: 
Draft Budget Report 2018/19
Title: 
Draft Budget 2018/19 A1Schedule
Title: 
Final Budget Report 2018/19
Title: 
App A1 Final Tariffs Services
Title: 
App A2 Final Tariffs Electricity
Title: 
App A3 Final Tariffs Sundry
Title: 
App A4 Final Tariffs Rentals
Title: 
App C Services Standards 2018/19 Final
Title: 
A1 Schedule - mSCOA
Title: 
Adjustment Budget Report 2018/19
Title: 
Draft Budget Report 2019/20
Title: 
Draft Budget 2019/20 Council Agenda Item
Title: 
Draft Budget 2019/20-Draft Tariffs-Appendix A
Title: 
Draft Budget 2019/20-Draft Tariffs-Appendix B
Title: 
Draft Budget 2019/20-Draft Tariffs-Appendix C
Title: 
Draft Budget 2019/20-Draft TL SDBIP
Title: 
Draft Budget 2019/20-Draft Service Standards
Title: 
Draft Budget 2019/20-Draft Procurement Plan
Title: 
Final Budget Report 2019/20
Title: 
Final Budget Report 2019/20 Appendix A: Services Tariffs
Title: 
Notice: Final 2019/20 MTREF Budget and IDP (2019/20)
Sub category: