Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 19 May 2020Title: VIRTUAL MEETING of the MUNICIPAL PLANNING TRIBUNAL / VIRTUELE VERGADERING van die MUNISIPALE BEPLANNINGSTRIBUNAALStatus: CAPE AGULHAS MUNICIPALITY / KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT Notice is hereby given that a VIRTUAL MEETING of the MUNICIPAL PLANNING TRIBUNAL of the CAPE AGULHAS MUNICIPALITY will take place on 2 June 2020 at 12:00. In terms Section 4.1 of the Rules of Procedure for Meetings of the Cape Agulhas Municipal Planning Tribunal, the meeting will be closed due to the National State of Disaster and Lockdown Regulations which prohibit gatherings. Interested and affected parties can obtain a recording of the meeting should they so require. Kennis geskied hiermee dat ‘n VIRTUELE VERGADERING van die MUNISIPALE BEPLANNINGSTRIBUNAAL van die Kaap Agulhas Munisipaliteit op DINSDAG 2 JUNIE 2020 om 12:00 gehou sal word. In terme van Artikel 4.1 van die Reëls en Prosedure vir vergaderings van die Kaap Agulhas Munisipale Beplanningstribunaal Regulasies, en weens die Nasionale Ramptoestand en Inperkings Regulasies wat byeenkomste verbied, sal dit ‘n geslote vergadering wees. Belangstellende en geaffekteerde partye kan, in so versoek, ‘n opname van die vergadering verkry. DGI O’NEILL MUNICIPAL MANAGER Cape Agulhas Municipality PO Box 51 Bredasdorp 7280
Published: 19 May 2020Title: Virtuele raadsvergadering / Virtual council meetingStatus: KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT / CAPE AGULHAS MUNICIPALITY Kennis geskied hiermee in terme van Artikel 19 van die Plaaslike Regering: Munisipale Stelselswet, 32 van 2000, en Goewermentskennisgewing, Nr. 510 van 07 Mei 2020, van ‘n virtuele raadsvergadering wat gaan plaasvind op 29 Mei 2020, om 10:00, waar die 2020/21 begroting en die GOP oorweeg sal word. Notice is hereby given in terms of Section 19 of the Local Government: Municipal Systems Act, 32 of 2000, as well as Government Notice No 510 of 07 May 2020, that a virtual council meeting will be held on 29 May 2020, at 10:00, to consider the 2020/21 annual budget as well as the IDP. DGI O’NEILL MUNISIPALE BESTUURDER / MUNICIPAL MANAGER POSBUS / P O BOX 51 BREDASDORP 7280
2
Home 2Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Accountant: Budget and Treasury Office: FD111

Closing Date: 15 July 2019
Salary: T12 (R296 141.52 - R384 408.12) p.a

Accountant: Budget and Treasury Office: FD111

REQUIREMENTS:

 • B. Com degree or equivalent. (NQF level 6) in Accounting /Auditing / Finance
 • Code 8 driver license
 • Numerical and computer literacy
 • Excellent writing and verbal communication skills in at least 2 of the following 3 official Western Cape languages: Afrikaans, English and Xhosa.

 

EXPERIENCE:

 • (2-3 years) Experience in Budget and Treasury Office of Finance

 

FUNCTIONS:

 • Responsible to ensure that council / administration complies with all relevant financial legislation applicable on Local Government and that all required legislation are adhered to and complete as per legislated due dates.
 • Assist with the compilation of multi-year budgets, that is: Draft Budgets / Final Approved budgets and all relevant Adjustment Budgets.
 • Responsible for components applicable to financial department in terms of the Service Delivery and Budget and Implementation plan (SDBIP) as required by legislation.
 • Manage the analysis of financial information, monitoring and budget reforms legislated in terms of legislation.
 • Manage the completion of all financial and budget related documents and return forms as required in terms of National and Provincial treasury circulars / legislation as well as other stakeholders as applicable.
 • Responsible for ensuring all budget related information is available on the municipal website in terms of the Municipal Finance Management Act.
 • Co-ordinate the support and assistance to capacitate departments in terms of financial requirements as applicable.
 • Manage the reporting of National and Provincial as well as other grant allocations allocated to the municipality
 • Assist with the Annual Financial Statements and related supporting schedules / documentation.
 • Assist with the coordination of the process of the yearly audit as per Auditor General’s guidelines
 • Co-ordinate the implementation of financial reforms as promulgated by National and Provincial Treasury.
 • Co-ordinate the process of the compilation of financial policies as required by legislation.
 • Review and completion of journals for correction as required.

 

Job enquiries: Mr S Stanley 028 42 555 00

Remuneration: T12 (R296 141.52 – R384 408.12) p.j.

 

Rekenmeester: Begroting en Tesourie Dienste: FD111

 

VEREISTES:

 • B. Com graad of gelykstaande (NQF 6) in Finansies Ouditkunde / Rekeningkunde
 • Kode 8 bestuurslisensie
 • Syfer en Rekenaar vaardig
 • Uitstekende kommunikasie vaardigheid in ten minste 2 van die 3 amptelike tale van die Wes- Kaap: Afrikaans, Engels en Xhosa

 

 

ONDERVINDING:

 • (2-3 jaar) Ondervinding in die Begroting en Tesourie afdeling binne Finansies

 

FUNKSIES:

 • Verantwoordelik om te verseker dat die raad / administrasie voldoen aan al die relevante finansiële wetgewing van toepassing op Plaaslike Regering en dat alle wetlike vereistes nagekom word, binne die wetlike raamwerk.
 • Behulpsaam met die opstel van die jaarlikse Begrotings: Dit is die Konsep Begroting / Finale en alle relevante aangepaste begrotings.
 • Verantwoordelik vir die afdelings van toepassing op finansies met betrekking tot die jaarlikse Dienslewerings en Begrotings Implementerings Plan (SDBIP)
 • Bestuur die ontleding en vertolking van finansiële inligting volgens wetgewing.
 • Bestuur die voltooiing van alle begrotings en ander relevante dokumentasie soos vereis deur die Nasionale en Provinsiale Tesourie Regulasies en ander rolspelers soos van toespassing.
 • Verantwoordelik om te verseker dat alle relevante inligting op die munisipale webtuiste geplaas word en alle ander rolspelers soos vereis per wetgewing.
 • Koördineer die ondersteuning van departemente met alle finansiële vereistes soos versoek.
 • Bestuur die verslagdoening en rapportering aan die

Nasionale en Provinsiale departemente in terme van toekennings ontvang soos van toepassing.

 • Behulpsaam met die opstel van die jaarlikse finansiële state en verwante skedules en ondersteunende dokumentasie.
 • Behulpsaam met die koördinering van die jaarlikse oudit volgens vereistes en soos benodig deur die Ouditeur Generaal.
 • Koördinering en advisering aan afdelingshoofde in terme van nuwe wetgewing wat geimplementeer moet word.
 • Koördineer die proses met die opstel van finansiële beleide soos vereis deur wetgewing.
 • Nasien en opstel van joernale soos benodig.

Navrae: Mnr S Stanley 028 42 555 00

Vergoeding: T12 (R296 141.52 – R384 408.12) p.a.

Closing date/Sluitingsdatum: 15 July 2019

Accountant: Budget and Treasury Office: FD111 (171.86KB) Application Form (169.76KB) Last published 18 July 2019